Kategoriler
Devlet ve Politika

Kıymetli Evrak Hukukunda Ciro Nedir?

Kıymetli evraklar, ticari hayatın vazgeçilmez aktörleri arasındadır. Ticari hayattaki hız ve süreklilik kendilerine özgü evrakların geçmişten bu yana hayatımıza dahil olmasını adeta zorunlu hale getirmiştir. Kıymetli Evrak Nedir? Bir evrakın kıymetli evrak niteliğine haiz olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen üç niteliğe sahip olması gerekir. Aksi halde o evrakın etrafına altın da dökülmüş olsa kıymetli […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

Ceza Muhakemesinde Kamu Davasına Katılma Nedir?

Ceza yargılamasında kamu davası açma tekeli Cumhuriyet savcısındadır. Yani ceza davalarının mağdur veya suçtan zarar görenler tarafından açılması mümkün değildir.  Mağdur veya suçtan zarar gören kimseler ceza yargılamasında, suç şayet şikayete tabi bir suç ise şikayetçi olarak; suç şikayete tabi değilse de ihbar eden olarak yer alabilirler. Bununla birlikte mağdur veya suçtan zarar görenin “müşteki” […]

Kategoriler
Devlet ve Politika Kimdir

Tmsf Nedir? Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Bankalardaki tasarruf mevduatı ve katılım fonuna sahip olanların hak ve menfaatlerini korumakla görevli olan kurumlara tmsf adı verilir. Tmsf( tasarruf mevduatı sigorta fonu) adını 2001 yılındaki ekonomik kriz sonucunda bankaların batması sonucu tasfiye işlemi ve mudiler tarafından isyan sonuçlarında duyulmaya başlamıştır. Son zamanlarda devlet aracılığı ile el konulan şirketlere yönelik haberlerde ise adı sık bir […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresinde Sanığın Hakları Nelerdir?

Kovuşturma evresi iddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir. Suç şüphesi altında olan kişinin soruşturma evresinde aldığı sıfat “şüpheli” iken, hakkında atılı bir suçu işlediği iddiası ile yargılanan kimsenin sıfatı ise “sanık” olarak isimlendirilmiştir. Adil bir yargılanma hem insan haklarının bir gereği hem de Anayasa’nın soruşturma ve kovuşturma mercilerine yüklediği bir ödevdir. Yeni ceza muhakemesi […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

Borçtan Kurtulma Davası Nedir?

Borçtan kurtulma davası, ilamsız icrada genel haciz yoluyla yapılan bir takipte itiraz eden borçlunun itirazının geçici kaldırma yoluyla kaldırılması nedeniyle belirli bir süre içerisinde açtığı bir davadır. Niteliği itibariyle menfi tespit davasıdır. Borçtan kurtulma davasında borçlu olmamasına rağmen borçlu olarak addedilen ve icra inkar tazminatına hükmedilen bir kişi vardır ve bu kişi borçlu olmadığını mahkeme […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

Ceza Muhakemesi Hukukunda Şikayet Kurumu

Muhakeme şartları, ceza muhakemesinde soruşturmanın kaderini belirleyen şartlar arasında yer alır. Buna göre şayet şart gerçekleşirse soruşturmada Cumhuriyet savcısının ilerleyebilmesi mümkün değildir. Ancak şart gerçekleşmezse Cumhuriyet savcısı yeterli delil ve şüpheye ulaşıp takdir yetkisini de kullanmazsa iddianame hazırlayarak kovuşturma evresine geçiş yapabilir. Bu bakımından muhakeme şartları soruşturmanın kaderini tayin eder. En bilinen muhakeme şartlarından birisi […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü ve Sınırları Nelerdir?

İşçi ve işveren kural olarak iş sözleşmesi yapıp yapmama, yapacaksa kiminle kurulması konusunda serbesttir. Bu serbestlik Borçlar Hukuku’na hakim olan sözleşme özgürlüğü prensibinin iş hukukuna yansımalarından birisidir. Ancak kural bu olmakla birlikte sosyal hayattaki dengeler açısında kanun koyucu bazı sınırlamalar getirmiş ve bazı hallerde iş sözleşmesi yapma zorunluluğu getirmiş bazı hallerde de iş sözleşmesi yapmayı […]

Kategoriler
Devlet ve Politika Okullar ve Eğitim

Karl Marx’ın düşüncesinde bürokrasi

Marx, sistematik bir bürokrasi teorisi geliştirmemiştir; bürokrasiyi, devlet yönetimi içinde daha çok güç ilişkisi bağlamında ele almıştır. Marx bürokrasiyi, karmaşık bir sanayi toplumunun ortaya çıkışının bir sonucu olarak görmekten daha çok onu kapitalizmin belirli ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmiştir ve bürokrasiyi, burjuva çıkarlarını destekleme ve kapitalist sistemin savunma mekanizması olarak değerlendirmiştir(Heywood, 2007: 509). Marx’a göre devlet, Hegel’in savunduğu […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

Ödeme Emrine İtiraz Nedir?

İcra iflas hukukunda özellikle para alacakları için elinde ilam veya ilam niteliğinde bir belge bulunmayan alacaklı ilamsız icra yoluna başvurmaktadır. İlamsız icra yolunda alacaklı yetkili icra iflas dairesine gönderilmek üzere bir takip talebi hazırlamakta ve ardından icra iflas dairesi borçluya ödeme emri göndermektedir. Ödeme emri gönderilmemesi hukuki dinlenilme hakkı ve savunma hakkı bağlamında Avrupa İnsan […]

Kategoriler
Devlet ve Politika

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Nedir?

Ceza muhakemesi süreci bir suç şüphesi ile başlar. Cumhuriyet savcılığı ve onun yardımcısı sıfatındaki kolluğun soruşturma sürecindeki araştırmaları neticesinde şayet Cumhuriyet savcısı yeterli delil toplayarak suç şüphesini kuvvetlendirmişse aynı zamanda muhakeme şartları gerçekleşmemiş ve Cumhuriyet savcısı da aksi yönde bir takdir yetkisi sergilememişse soruşturmayı sonlandırıp kovuşturmaya başlamak adına bir iddianame düzenlenerek kamu davası açılır. Kamu […]