Kategoriler
Din ve İnançlar Kültürler ve Toplumlar
🔥 1 görüntülenme

Noel gecesini kutlamak

Sual: Hristiyanların ve diğer gayr-i müslimlerin, kutsal kabul ettikleri gün ve geceleri Müslümanların kutlamalarında mahzur var mıdır?

Cevap: İslamiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün, bir gece yoktur. Nevruz, Noel gecesi, Müslüman olmayanlar arasında değerli sayılır. Dürr-ül-muhtârda deniyor ki:

“Nevruz ve Mihrican günleri şerefine bir şey vermek caiz değildir. Bu günlerin isimlerini söyleyerek veya niyet ederek bir şey hediye etmek haramdır. Eğer bu günlere kıymet vererek yaparsa, kâfir olur. Çünkü bu günlere müşrikler kıymet vermektedir. Ebül Hafs-ı kebîr diyor ki: Bir kimse Allahü teâlâya elli sene ibadet etse, sonra bir müşrike, Nevruz günü şerefine yumurta hediye etse, kâfir olur. Yapmış olduğu ibadetlerin sevapları yok olur. Eğer bir Müslümana hediye eder ve bu güne değer vermezse, âdete uyarak verirse, kâfir olmaz. Fakat, tehlikeden kurtulmak için bir gün önceden veya sonradan vermelidir. Başka günlerde almadığını, o gün satın alırsa, o güne değer vermiş ise kâfir olur. Değer vermeyip, yalnız yemek içmek niyet etmiş ise, kâfir olmaz.”

İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

“Kâfirlerin âdetlerini, kâfirlik alametlerini yapıyorlar. Bilhassa, çiçek hastalığı zamanında, bu bela, iyilerinde de, fenalarında da görülüyor. Bu şirkten kurtulabilen ve kâfirlik alametlerinden birini yapmayan kadın, çok azdır. Hinduların bayram günlerine, ateşe tapınanların Nevruz günlerine, Hıristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek, onların adetlerini, onlar gibi yapmak, şirk olur, küfüre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında, Müslümanların cahilleri, kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve kâfirler gibi, birbirlerine hediye gönderiyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. Sure-i Yusuftaki âyet-i kerimede mealen; (Biz, Allahü teâlânın varlığına, birliğine, her şeyi yaratan O olduğuna inandık, Müslüman olduk diyenlerin çoğu, başkalarına ibadet ve itaat ederek ve daha birçok hareketleri ve sözleri ile, müşrik oluyorlar) buyuruldu.”

Büyük Kostantin putperest iken, Hristiyanlığı kabul etmiş ve putperestlikten de birçok şeyi Hristiyanlığa sokturmuştur. Noel gecesinin yılbaşı olmasını da kabul ettirmiş, böylece yeni bir hıristiyanlık dini kurulmuştur.

* Noel gecesini kutlamak (Osman Ünlü Hocanın 31.12.2019 tarihli yazısı)

Kategoriler
Din ve İnançlar Kültürler ve Toplumlar
🔥 1 görüntülenme

Mevlânâ hazretleri ney çalmış mıdır, ellerini açıp dönmüş müdür?

Sual: Mevlânâ hazretleri ney çalmış mıdır, ellerini açıp dönmüş müdür, eğer ney çalmadı ve dönmedi idi ise, bu yapılanlar nedir?

Cevap: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Divanında otuz bin, Mesnevisinde kırkyedi bin beyit vardır.

Allahü teâlânın aşkı ile dolmuş, evliyânın büyüklerinden olan, Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, ney ve başka hiçbir çalgı çalmadı, raks etmedi. Dünyaya nur saçan Mesnevîsine, her memlekette, birçok dillerde şerhler, açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan en kıymetlisi, Mevlânâ Câmî’nin kitabıdır ki bu kitapta deniyor ki:

“Mesnevînin birinci beytinde, ‘Dinle neyden, nasıl anlatıyor ayrılıklardan şikâyet ediyor’ deniyor. Ney, islam dininde yetişen kâmil insan demektir. Bunlar, kendilerini ve her şeyi unutmuş, her an, Allahü teâlânın rızasını aramaktadır. Ney, Farsçada ‘yok’ demektir. Bunlar da, kendi varlıklarından yok olmuştur. Ney denilen çalgı, içi boş bir çubuk olup, bundan çıkan her ses, onu çalan kimseden hasıl olmaktadır. O büyükler de, kendi varlıklarından boşalıp, kendilerinde, Allahü teâlânın ahlakı zahir olmaktadır. Neyin üçüncü manası, kamış kalem demektir ki, bundan da, insan-ı kâmil kastedilmektedir. Kalemin hareketi ve yazması kendinden olmadığı gibi, kâmil insanın hareketleri ve sözleri de, hep Allahü teâlâdandır.”

İkinci Abdülhamid Han zamanında Ankara Valisi olan Abidin Paşa, Mesnevî şerhinde, neyin insan-ı kâmil olduğunu, dokuz türlü isbat etmektedir.

Sonraları, bazı cahiller, neyi çalgı sanarak, ney, dümbelek gibi, şeyler çalmaya, dans etmeye başladılar. Oyun aletleri, o tasavvuf üstadının türbesine konuldu. Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, yüksek sesle zikir bile yapmazdı. Nitekim Mesnevîsinde:

Pes zi cân kün, vasl-ı cânânrâ taleb, bî leb-ü bî gâm mîgû, nâm-ı Rab!” buyuruyor ki; “O hâlde, sevgiliye kavuşmayı, can-u gönülden iste. Dudağını ve damağını oynatmadan, Rabbin ismini kalbinden söyle!” demektir.

Sonradan gelen din cahilleri, ney, saz, tef gibi çalgılar çalarak, gazel okuyup dönerek, dans ederek, nefslerini zevklendirmişlerdir. Bu günahlara ibadet adını verebilmek, kendilerini din adamı tanıtabilmek için, Mevlânâ da böyle çalar ve oynardı, biz onun yolunda gidiyoruz, diyerek yalan söylemişlerdir.

* Hazreti Mevlânâ, ney çalmadı, dönmedi! (Osman Ünlü Hocanın 17.12.2019 tarihli yazısı)

Kategoriler
Kişisel gelişim Kültürler ve Toplumlar
🔥 3 görüntülenme

CHELM’İN ADALETİ (Yahudi Folklorunun Hazineleri)

CHELM’İN ADALETİ Bir gün Chelm kasabasının üzerinde büyük bir tehlike belirdi. Kasabanın ayakkabı tamircisi müşterilerinden birini öldürdü. Bu yüzden yargıcın karşısına getirildi ve yargıç asılarak idamına karar verdi. Karar okunduğunda bir kasabalı ayağa kalktı ve bağırmaya başladı.

“Sayın Yargıç, kasabanın ayakkabıcısını ölüme mahkum ettiniz! O elimizdeki tek ayakkabı tamircisi. Eğer onu asarsanız ayakkabılarımızı kim tamir edecek?”

Kasaba halkı hep bir ağızdan, “Kim? Kim?” diye bağırdı. Yargıç başını sallayarak onayladı ve kararı gözden geçirdi. “Chelm’in iyi insanları,” dedi.

“Söylediğiniz şey doğru. Bir tek ayakkabı tamircimiz olduğu için onun ölmesine izin vermek kasabalının aleyhinde olacak. Onun yerine kasabada iki çatı tamircisi olduğu için bir tanesi asılsın.”

Yahudi Folklorunun Hazineleri, Nathan Ausubel, ed., 1948

Kategoriler
Kimdir Kültürler ve Toplumlar
🔥 22 görüntülenme

Romulus ve Remus

Romulus ve Remus, Roma Mitolojisine göre MÖ 753’te Roma şehrinin kurucularıdır. Efsaneye göre Savaş Tanrısı Mars ile Rhea Silvia’nın ikizleridir. Ataları ise Truva’dan kaçan Afrodit’in oğlu Prens Aeneas’tır. Aeneas, Hektor’un kuzenidir.

Romulus ve Remus’u emziren dişi kurt, Peter Paul Rubens

Romulus, Roma şehrini beraber kurduğu kardeşi Remus’u öldürerek tahtın tek sahibi olmuştur. Remus, Romulus ile dalga geçtiği için Romulus’un Remus’u öldürdüğü sanılır. Gerçekte yaşayıp, yaşamadığı bilinmeyen Romulus’un tarihsel bir kişi olduğu şüphelidir.

İtalyan mitolojisine Etrüskler (Tuskiler) aracılığıyla geçmiş olan bir söylencedir. Türklerin mağarada kurt tarafından beslenen çocuk motifi ile birebir aynıdır. Romus ve Romulus iki (veya ikiz) kardeştirler ve Roma şehrini kurmuşlardır. Bir ırmağa bırakılırlar ve dişi bir kurt onları sudan çıkararak bir mağarada emzirir. Daha sonra çiftçi bir aile tarafından bulunarak evlat edinilirler. Roma şehrini kurmak için de kurt tarafından emzirildikleri yeri seçerler. Bu yerin etrafını çevirirken tartışmaya başlar ve kavga ederler bunun üzerine Romulus kardeşi Remus’u öldürür. Böylece kurduğu kent devletinin ilk hakanı kendisi olur. Kardeşleri besleyen Lupa kara renkli olarak betimlenir.

Roma’nın merkezinde heykelleri vardır.

Romulus, Akron’a karşı zaferi, Jean Auguste Dominique Ingres’in eseri
Romulus ve Remus. Gümüş drahmi (6,44 g). MÖ 269-MÖ 266
Kategoriler
Devlet ve Politika Kültürler ve Toplumlar
🔥 11 görüntülenme

Fillerin Hintliler tarafından korkunç evcilleştirme yöntemi

Hindistan’da filleri evcilleştirmek için ilginç bir yöntem kullanılır.

İlk olarak ormanda yere filin içine düşebileceği büyüklükte bir çukur kazılır ve üzeri dallarla örtülür. Yavru fil gelip dallara bastığında çukurun içine düşer. Ama şanssızlığı bununla bitmez. Fil avcıları yüzlerini de kapatan tümüyle simsiyah giysiler içinde, ellerinde sopalarla gelip fili bir de eşek sudan gelinceye kadar döverler.

Hayvan yediği sopalardan, çukura düşmesi nedeniyle yaşadığı acıdan ve korkudan hayatında görmediği bir bunalım yaşar birkaç saat içinde.

Sonra aynı avcılar ağaçların arkasına gider ve üzerilerindeki siyah elbiseleri tümüyle çıkarıp, baştan aşağı beyaz elbiselerle, ellerinde çeşit çeşit meyve sepetleriyle geri gelirler. Fili besler, yaralarına pansuman yaparlar, onu düştüğü çukurdan çıkarırlar.

Fil bu beyaz giysili kurtarıcılarının ona gösterdiği karşılıksız sevgi ve ilgiden dolayı o kadar minnettar kalır ki o andan itibaren her istediklerini yapar ve sözlerinden çıkmaz. Onların kendisini az önce döven siyah giysili adamlar olabileceği aklına dahi gelmez. Filimiz artık evcilleştirilmiştir.

Şimdi yukarıdaki sahneden filleri çıkarıp yerine kendinizi koyun. Bizim siyasetçiler de her yıl önce ekonomik kriz, zamlar, işsizlik gibi yığınla belayı başımıza sarar, sonra da aynen fil avcıları gibi beyazlar içinde gelip bizi bu pislikten kurtarırlar. Bizim de o fillerden pek farkımız olmadığı için her seferinde bu numarayı yutarız. Zaten bu böyle olmasaydı tarih tekerrürden ibarettir diye bir laf olmazdı.

Kategoriler
Kültürler ve Toplumlar
🔥 0 görüntülenme

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Asırlık bir millet ve dünyaya egemen olmuş bir ırk.Konuştuğu ve kullandığı diller mutlaka zamanla değişime uğramış ve alıntılar yapılmıştır. Tarih boyunca birçok dil kullanılmış ve bunlara eklemeler yapılmıştır. Bu yazıda bugüne kadar kullanılan dillerden ve yapılan değişikliklerden bahsetmeye çalışacağım…1127-EskiTurklerOkurYazarmiydi.01

Uzun süren savaşlar ve fethedilen topraklarda birçok milletle iletişim kurulmuş ve onların dillerinden bir parça alınmıştır. Kültürel farklılık ve değişim dediğimiz olay kısmen budur. Dil ve alfabe konusunda 5 farklı alfabe bizlere yansıtılmıştır.

1) Göktürk Alfabesi:
gokturk_alfabesiMetinleri isim olarak Göktürk veya Orhun olarak adlandırılır.Orhun’da yerleşimde bulunmuş Türkler tarafından kullanılmış ve düzenlenmiştir.Bu alfabeyi Hunlar,Göktürkler ve Türk kavimler kullanmış ve eklemelerde bulunmuşlardır. Göktürk alfabesi 38 harften meydana gelmektedir.Dördü sesli olup, sekiz sesi karşılar, geri kalan harfler sessiz harf statüsündedir. İlginç olan ise;ok, ko, uk, ku, ük, kü, nç, nd, gibi heceler kendine has harflerle gösterilir. Sağdan sola doğru yazılır bu alfabe ve bu şekilde okunur.

2) Uygur Alfabesi:
uygur_alfabesiGöktürklerden sonra kurulan Uygurlar tarafından adlandırılmıştır bu alfabe. 18 adet işaretten,sembolden meydana gelmiştir.4 sesli harf geri kalan harfler ise sessiz harf olarak bilinir. Sağdan sola yazılış mevcuttur ve harfler birbirine bitişik olacak şekilde yazılır. Bu yazının katiplerine yani yazıcılarına Bu yazının katiplerine, bakşı, bakşıgeri veya serbahşı adı verilmektedir.

3) Arap-İslam Alfabesi:
Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra gerçekleşen bu dönemde bu alfabe ön plana çıkmış ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesi 28 harftir ancak Türklerin kullandıkları 31 ile 36 harften meydana gelmektedir. Bu alfabe ile Türk islam tarihinde birçok eser verilmiştir. Sağdan sola yazılır. Kullanımı zor gibi görünse de harflerin öğrenimi çok da zor ya da uğraştırıcı değildir.

4) Kiril Alfabesi:
Kiril alfabesi emperyalizmin zoraki tatbikidir.Bu cümleyi ilk okuduğumda anlam veremedim ancak konuyu şu şekilde izah edebilirim sizlere. Ruslar sınırları içinde Türklere bütünlüklerini bozmak amacıyla tek bir alfabe yasağı koyarak farklı semboller ve şekillerle dolu alfabeler koymuştur. Otuz sekiz harftir. On biri sesli, geri kalan harfler ise sessiz harf statüsündedir. Soldan sağa doğru yazılır. Kullanım alanı, Rusya’daki Türkler içindir.

5) Latin Alfabesi:
latin_alfabesi1925 yılında ilk olarak Azeri Türkleri tarafında kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra 1928 yılında ülkemizde kullanılmaya başlandı. 8 sesli harf bulunur geri kalan ise sessiz harftir. Türkiye ve Avrupa Türkleri tarafından kullanılan bu alfabe diğer kullanılan alfabelere göre daha kolay ve öğrenilmesi daha basittir. Türkler bu 5 alfabenin yanı sıra birçok alfabeyi kullanmıştır ancak uzun süre kullanılan ve bizlerin etki ettiği alfabeler bilgi verilen 5 alfabedir.

Yazar: Ali ERSOY

Kategoriler
Kültürler ve Toplumlar
🔥 23 görüntülenme

Fatih Sultan Mehmet, Kendisini Gül Koklarken Çizdirdiği Portresinde Ne Mesaj Vermek İstemiş?

Fatih Sultan Mehmet’in Nakkaş Sinan Bey’e çizdirdiği meşhur portresini hemen hemen herkes bilir fakat hiç bu portrede nasıl bir mesaj verdiğini merak ettiniz mi?

ben bu bilgiyi daha önce bir makalemde dile getirmiştim fakat merak edenler için bir kez daha paylaşma gereği duydum.

rönesansın öncüsü sultan ikinci mehmet’in meşhur gül koklayan resmini herkes bilir. fakat bu resmin manasını bilen var mı?

görselde dikkat etmeniz gereken küçük bir ayrıntı var. ikinci mehmet bu resmi çizdirirken çok ince düşünmüş: sultanın başparmağında bir yüzük var. bu yüzüğün diğer adı zihgirdir. zihgir, türklerin yayı başparmak ile germelerine ve bu sayede ok atmalarına yarayan küçük bir aparattır. bahadır olan türkler, bu okçu yüzüğünü başparmaklarından hiç çıkarmazlar; savaş zamanı bu yüzüğün sivri kısmı ok atmaya yarayacak şekilde aşağı doğru bakar, barış zamanı ise sultanın resminde gördüğünüz gibi ters çevrilerek yukarı doğru bakar. kısacası fatih sultan mehmet bu resimde gül koklayarak ”ben sanatkarım, ince ruhluyum, entelektüelim” diyor, aynı zamanda parmağındaki zihgir ile de ”ince ruhlu olduğum kadar savaşçıyım da” diyor.

bana göre sultan mehmet, bu resim ile adeta kendini ve kendi dünyasını özetlemiş… bakıp da görebilene çok şey anlatıyor. (günümüzde ve benim de kullandığım zihgirler de tarihe uygun olarak böyle yapılıyor.)

Kategoriler
Kimdir Kültürler ve Toplumlar
🔥 0 görüntülenme

Dirce

Dirce (Eski Yunanca; Δίρκη, (Dirke şeklinde okunur), modern Yunanca telafuzu Dirki şeklindedir ve “çift” ya da “yarık” anlamına gelir)Yunan mitolojisinde Lycus’un karısı ve Zeus tarafından hamile bırakılan Antiope’nin teyzesidir. Utanç içindeki Antiope Sicyon KralıEpopeus’a kaçmıştır ancak Lycus tarafından zorla geri getirilirken, yolda bir mağarada gizlice ikiz çocuk doğurur. Antiope’den nefret eden Dirce, Lycus Antiope’yi ona teslim ettiğinde, Antiope yeniden kaçana kadar onu zalimce davranmıştır.

Hristiyan Dirce, Henryk Siemieradzki
Hristiyan Dirce, Henryk Siemieradzki

Euripides’in “Antiope” adlı oyununda, Antiope kaçarak Amphion ve Zethus’un doğduğu mağaraya geri gelir. Başlangıçta annelerini içeri almayı reddeden ikizler, Dirce gelip Antiope’yi bulduğunda ve onu öldürmelerini emrettiğinde, kendilerini büyüten çoban tarafından Antiope’nin anneleri olduğuna ikna edilirler. İkizler, Dirce’yi bir boğanın boynuzlarına bağlamak suretiyle öldürürmüşlerdir.

Kategoriler
Kültürler ve Toplumlar
🔥 1 görüntülenme

Antik Mısır’da Bugün Bile Zor Uygulanabilen Kadın Erkek Eşitlikleri

Tarihi milattan önceye dayanan Antik Mısır’daki gelişmiş kadın erkek eşitliği bugünlerde bile kıskandıran düzeydeymiş.

antik mısır’daki kadınlar, günümüzün modern toplumlarında yaşayan kadınlarla eşit haklara sahiplerdi. * (arada yaklaşık 200o yıl kadar bir fark var)

antik mısır’da bir kadın, mal mülk sahibi olabilir ve dilediği gibi satabilirdi. hukukla uğraşabilir, davaları dosyalayabilir, sözleşme yazabilir, eşinden boşanmak istediği zaman bu isteğini eşinden önce rahatça ifade edebilir, meslek sahibi olabilir ve sahip olduğu malı çocuklarına miras bırakabilirdi.

antik mısır’da herhangi bir kadın, antik roma veya antik yunan kadınlarının erişemeyeceği bir hakka da sahipti: yasalar önünde kadın ve erkek eşitti.

o dönemde otorite erkeklerin kontrolünde olsa da cleopatra, nefertiti, hatshepsut gibi kadın firavunlar da vardı. kocası ölmüş bir kadının kral naibi olabilmesi de mümkündü.

cansız bir beden mumyalandığında organlar 4 farklı kavanoza konulur. her kavanoz horus’un oğullarından birini temsil eder ve bu oğullardan her biri farklı birer “tanrıça” tarafından korunurdu.

en kesin örneğimiz firavunun gücünün sembolü olan tanrıça isis. isis “taht” anlamına gelmekte. isis, doğanın koruyucusu olduğundan aynı zamanda ideal bir anne ve eş örneğini temsil ettiğinden kendisine ibadet edilirdi. isis, aynı zamanda kölelerin de dostuydu. bunu anlatma nedenim, o dönem insanlarının güçlü tanrı algılarına tanrıçayı yerleştirmiş olmaları.

antik mısırlılar sekse ve insan vücuduna da çok doğal gözüyle bakıyorlardı. etrafta çıplak gezinmek bugünkü gibi tabu değildi.

bazıları antik mısır’daki bu olayı mısır’daki ortalama sıcaklığın yazın 48 dereceye varmasına bağlıyor. daha alt sınıftaki kadınlar üstsüz, daha üst sınıftaki kadınlar ise transparan kıyafetlerle gezebiliyordu.

antik mısırlılar, seksin olumlu görüldüğü bir kültürde yaşadılar. bir kadının evlenmeden önce ilişki yaşaması da yanlış karşılanmıyordu.

antik mısır’daki fahişelik anlayışına bakalım:

o dönemde fahişe denince akla müşterilerini memnun etmek için yüksek topuklu ayakkabılar giymiş, suratını cart renklere boyamış kadınlar gelmiyordu. en bilinen süslenme yöntemi dudakları kırmızıya boyayıp bacaklara ve göğüse dövme yaptırmaktı. fahişe denince akla yüklü miktarda paraya 1-2 saat bir otelde, bir ceo’yla birlikte olmak gelirken antik mısır’da bu anlayışın tam tersi mevcuttu.

buyurun seks işçileri tarafından giyilmiş bir kıyafet.

sıkı durun: birçok seks işçisinin saygıyla karşılanıp tanrıçalık ve doğurganlıkla ilişkilendirildiğini biliyor muydunuz? ayrıca seks işçilerinin hepsi işlerini para karşılığı yapmıyormuş.

bazı erkek ve kadınların evlenmeden önce bu seks işçilerinden biriyle (erkek seks işçisi de mümkün, evet) , ileride eşlerini nasıl memnun edeceklerini öğrenmek için yattığına dair teoriler ortaya atılmış. elbette elimizde somut bir kanıt yok.

gelelim kadının yalnız yaşamasına, boşanmasına…

kadının ailesinden ayrı yaşaması bizdeki gibi tuhaf karşılanmıyordu.

erkeğin yatakta memnun olmadığı eşini ve çocuk doğuramayan eşini boşaması, kadının da mental bozukluğu ve fiziksel bozukluğu olan eşini boşaması serbestti. kadın eşinin gelirinin üçte birini alma hakkına sahipti.

Kategoriler
Dergi Kültürler ve Toplumlar
🔥 41 görüntülenme

Ergenlik çağına gelen kızlar, seks işçileriyle ilişkiye sokuluyor

Eric Aniva

Bu erkek seks işçilerine halk arasında “sırtlan” deniyor ve kızlarla ilişki kurmaları tecavüz değil “temizlenme” olarak görülüyor. Bu geleneğin “tecavüz”ü meşrulaştırması bir yana, en büyük etkilerinden biri cinsel yolla geçebilen hastalıkların süratle yaygınlaşması.

Eric Aniva ile Malavi’nin güneyindeki Nsanje bölgesindeki üç göz gecekondusunda buluştum. Dışarda keçiler geziyor, tavuklar eşiniyor. Doğuştan aksayan ayağıyla kapıyı açan Aniva’nın üzerinde kirli bir yeşil gömlek var. Beni sevinçle karşılıyor. Medya ilgisi hoşuna gitmiş gibi.

Aniva bu köyün önde gelen “sırtlan”larından. Malawi’nin güneyindeki bazı toplumlarda bu kişiler para karşılığında cinsel “temizlik” işleri yapıyorlar. Örneğin bir adam öldüğünde, gömülebilmesi için önce karısının “sırtlan” ile cinsel ilişkide bulunması gerekiyor. Aynı şekilde bir kadın kürtaj olmuşsa yine “temizlenmek” için bu kişiyle beraber oluyor.

‘Felaketleri önlemek için’

Fakat bu geleneğin en şok edici boyutu küçük kızların ilk adet kanamalarını olduklarında “temizlenmeleri” gerektiği inancı. İlk kanamaları olduğunda üç gün boyunca cinsel ilişkiye zorlanıyorlar ve bu şekilde çocukluktan kadınlığa geçtiklerine inanılıyor. Kızlar bunu reddederse, aileleri ya da bütün köyün başına büyük felaketler gelebileceği, büyük hastalıklara yakalanılabileceği düşünülüyor.

“Sırtlan” Aniva çoğunlukla okul çağında kız çocuklarıyla cinsel iliştide bulunduğunu anlatıyor.

“Bazıları 12, 13 yaşında oluyor. Ama ben daha büyük olanları tercih ediyorum. Hepsi de benim sırtlanlığımdan zevk alıyor. Gurur duyuyorlar ve herkese ‘işte’ diyorlar ‘gerçek bir erkek. Kadınların nasıl zevk alacağını biliyor’ diyorlar.”

Kadınlar nefretle hatırlıyor

Bu böbürlenmelere karşın, yakındaki köyde konuştuğum çok sayıda kız çocuğu ve genç kadın yaşadıklarını nefretle hatırlıyor.

“Elimden hiç bir şey gelmiyordu. Çaresizdim. Annem ve babam için bunu yapmaya mecbur kaldım” diyor Maria ve sürdürüyor: “Eğer reddetseydim, aileme hastalıklar musallat olabilir, hatta ölebilirlerdi. Çok korkuyordum.”

Hepsi de, tanıdıkları bütün kızların bir sırtlanla ilişkiye zorlandığını anlatıyor.

İlişki başına 4 ila 7 dolar

Yaşı hakkında muğlak konuşan Aniva 40’lı yaşlarında gibi görünüyor. Şu anda iki karısı var ve ikisi de onun bir sırtlan olarak ne iş yaptığını biliyor. Aniva şu ana kadar 104 kadın ve kız çocuğuyla para karşılığında cinsel ilişkide bulunduğunu söylüyor. Bildiği kadarıyla 5 çocuğu var. Cinsel ilişkide bulunduğu kadınlar ve çocuklardan kaçının hamile kalmış olabileceğini bilmiyor.

Yaşadığı bölgede kendisi gibi 10 sırtlan bulunduğunu, her köyde mutlaka böyle bir kişi olduğunu anlatıyor. Her bir “temizlik” işlemi için kendilerine 4 ila 7 dolar karşılığı bir para ödeniyormuş.

Aniva’nın evinden otomobille 1 saatlik uzaklıkta bir köyde 50 yaşlarında, köylerinde geleneklerin taşıyıcısı olan üç kadın olan Fagisi, Chrissie ve Phelia ile tanıştım. Ergenlik çağına giren kizları her yıl kampa alarak onlara eşler olarak görevlerini öğretiyor ve bir erkeği cinsel olarak nasıl memnun edebileceklerini anlatıyorlar. Bu eğitim süreci kız çocuklarının sırtlanla cinsel ilişkiye girerek “temizlenmesi” ile noktalanıyor. Bunu kızların aileleri ayarlıyorlar.

Eric Aniva
Aniva cinsel ilişkiden önce bu kökü öğütüp suya karıştırarak içtiğini anlatıyor

Üç kadın “Bunun yapılması lazım” diyorlar, “yoksa aileler ve bütün köy halkını hastalık sarar.”

Onlara bu yolla tam aksine cinsel ilişki ile geçen hastalıkların yayılabileceğini anlatıyorum. Çünkü geleneksel olarak sırtlanlar prezervatif de kullanmıyorlar. Ama kadınlar kabul etmiyorlar. Sırtlanların ahlaklı kişiler arasından titizlikle seçildiğini o yüzden AIDS/HIV virüsü taşımalarının imkansız olduğunu söylüyorlar.

Fakat HIV, gelenekler nedeniyle açık ki bu topluluklar için çok ciddi bir tehlike. Birleşmiş Milletler Malavi’de her 10 kişiden birinin bu virüsü taşıdığını tahmin ediyor.

HIV pozitif olduğunu gizliyor

“Sırtlan” Aniva’ya hiç test yaptırıp yaptırmadığını sorduğumda “Evet HIV pozitifim” diyerek beni şok etti. Aynı zamanda kendisini kızlarını “temizlemek” için tutan anne babalara bunu söylemediğini de itiraf etti.

Konuşmamız devam ederken Aniva, duyduklarımdan hoşnut olmadığımı hissetmiş olmalı ki, övünmeyi bırakıp, bu işi artık fazla yapmadığını, yakında bırakmayı düşündüğünü söyledi. alawi’liler bu geleneklerinin dış dünya tarafından – sadece kilise değil yardım kuruluşları ve hükümet tarafından da – kınandığının, onaylanmadığının da farkındalar.

Hükümet “zararlı kültürel uygulamalar” adı altında bu geleneğe karşı bir kampanya yürütüyor.

Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Doktor May Shaba “Amacımız insanları mahkum etmek değil” diyor, “Ama onlara geleneklerini niçin değiştirmeleri gerektiği konusunda bilgi vermeyi hedefliyoruz.”

Direnç yüksek

Daha eğitimli anne babaların hızlarını bir sırtlana teslim etmeme ihtimalinin daha yüksek olduğu söyleniyor ama güneyde görüştüğüm köy büyüğü kadınlar bu görüşlere hiç katılmıyor.

Chrissie “Kültürümüzün hiç bir yanlış yanı yok. Bugün topluma baktığınızda kızların sorumsuzca davrandığını görebiliyorsunuz. Onun için köyümüzde kızlarımıza iyi terbiye vermek zorundayız ki, başıboş kalmasınlar, iyi eşler olsunlar, kocalarını memnun etsinler. Ailelerinin başına bir şey gelmemesi için böyle olması lazım” diyor.

50 yıldır Malavi’de yaşayan ve şu anda ülkenin saygın bir antropologu olan Fransa doğumlu Katolik rahip Peder Clause Boucher bu geleneklerin yüzlerce yıl öncesine dayandığını anlatıyor.

Peder Boucher kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlama geleneğinin değiştirilmesine , yüz yılı aşkın süredir devam eden kilise etkisi ve son 30 yıldır etkili olan yaygın AIDS hastalığına rağmen, ülkenin güneyindeki toplumların büyük direnç gösterdiğini de anlatıyor. Fakat ülkenin kalan kısımlarında geleneğin çok daha az etkili olduğuna işaret ediyor.

Büyük Şef Theresa Kachindamoto
Büyük Şef Theresa Kachindamoto

Malavi’nin az sayıda önde gelen kadın liderinden biri olan merkezi Dedza bölgesinde “sırtlan” ile cinsel ilişki geleneği sadece dul ve “kısır” kadınlara uygulanıyormuş fakat Büyük Şef Theresa Kachindamoto bu gelenekle mücadeleyi yaşam amacı olarak gördüğünü söylüyor.

Ülkenin diğer bölgelerindeki şefleri de bu mücadeleye kazanmaya çalışıyor. Fakat Nsanje’de bu değişimin herhangi bir izi henüz yok.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan ve kırsal kesimlerinde ciddi kıtlık ve açlık sorunları olan Malavi’de ne yazık ki bu öncelikli bir politik konu olarak görülmüyor.

Eric Aniva ve ailesi
Soldan sağa: Aniva, Fanny, en küçük çocukları, Fanny’nin kızkardeşi ve Aniva’nın “sırtlan” olarak ilişkiye girdiği bir kadın

Bir köyde Aniva’nın iki eşinden biri olan Fanny ve ailenin küçük kız çocuğuyla biraraya geldim. Fanny önceki eşi öldüğünde Aniva tarafından “temizlenmiş” ve kısa süre sonra evlenmişler.

İlişkileri gergin görünüyor. Fanny, Aniva’nın işinden nefret ettiğini itiraf ediyor. Ama bu geçim kapıları. Ona şu anda iki yaşında olan kızının on yıl sonra aynı gelenek gereği cinsel ilişkiye zorlanmasını isteyip istemediğini sorduğumda “İstemiyorum” diyor. “Bu geleneğin sona ermesini istiyorum. Sırtlanlar ile ilişkiye mecbur ediliyoruz. Bu bizim tercihimiz değil ve kadınlar olarak bizim açımızdan çok üzüntü verici bir şey” diye sürdürüyor.

Kendi kızına gelince

Kendisine yapıldığında da nefret etmiş, hala da bu uygulamadan nefret ettiğini söylüyor.

Aynı soruyu Aniva’ya soruyorum. Kızının cinsel “temizlik” ritüelinden geçmesini istiyor mu?

Beni gene şaşırtıyor:

“Hayır benim kızım geçemez. Buna izin veremem. Bu yanlış uygulamayı durduracağım.”

Ama kendisinin bunu yaptığını hatırlatıyorum. “Artık yapmayacağım, kesinlikle” diyor.