Kategoriler
Devlet ve Politika

İş Hukukunun Resmi Kaynakları

a. Yasama Kaynakları

Bunlar başta Anayasa olmak üzere yasama organı tarafından çıkarılan kanunlardır. İş Hukukunun temel kaynağı, tüm hukuk dallarında olduğu gibi Anayasadır. Anayasadan sonra iş hukukunun temel kanunları yer alır.(4857 sayılı iş Kanunu, 854 sayılı Deniz iş Kanunu, 5953 sayılı Basın iş Kanun, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu gibi)

b.  Yürütme Kaynakları

İş Hukukunda uygulamaya ilişkin ayrıntılar yürütme organı düzenlenir. Yürütme organı tarafından çıkarılan tüzük ve kararnameler ile başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan yönetmelikler ile genelgeler ve tebliğler İş Hukukuna kaynak oluşturur.

c. Yargı Kaynakları

Çalışma yaşamında ortaya çıkan çeşitli iş uyuşmazlıklarına ilişkin mahkemelerce verilen kararlar İş Hukukunun önemli kaynaklarının arasında yer alır. Söz konusu kararlar içinde  Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay ve Danıştay kararları özel bir önem taşımaktadır.

d.  Uluslararası Kaynaklar

Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri ve Tavsiyeler; İş Hukuku açısından önem taşıyan çalışmalardır. Örgüte üye olan devletler, sözleşme kararlarını olağan hallerde 1 yıl, olağandışı hallerde ise en geç 18 ay içinde yasama organlarına sevk ederek onaylamakla yükümlüdürler. Bunun dışında Avrupa Birliğinin ve Avrupa Konseyi’nin sözleşmeleri ile ülkemizin taraf olduğu ikili sözleşmeler de İş Hukukuna kaynak oluşturur.

Bir cevap yazın