Kategoriler
Okullar ve Eğitim

Muhasebenin Temel Kavramları

1. Sosyal Sorumluluk Kavramı : Bu kavram muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını anlamını, yerini ve amacını göstermektedir.

Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloları hazırlanması ve sunulmasında belli kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve bilgi üretiminde gerçeğe uygun , tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.

2. Kişilik Kavramı : İşletmenin sahip ve sahiplerinden, yöneticilerinden personelinden ve çalışanlarından ayrı bir kişiliğe sahip olduğu ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece o kişilik adına yürütülmesi gerektiğini ifade eder.

3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı : Bu kavram işletmenin faaliyetlerinin bir süreye bağlı olmaksızın, sürdürüleceğini ifade eder. İşletmenin ömrü sahipleri ve yöneticilerinin yaşam süreleriyle bağlı değildir. Bu kavram maliyet esasının temelini oluşturur.

4. Dönemsellik Kavramı : İşletmenin sürekliliği kavramı gereği sınırsız olarak kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerinin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi hasılat, gelir ve
karların aynı döneme ait maliyet gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavram gereğidir.

5. Parayla Ölçülme Kavramı : Parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder.

6. Maliyet Esası Kavramı : Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün olmayan kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık  ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.

7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı : Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.

8. Tutarlılık Kavramı : Seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması  gereğini  ifade eder. İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarının karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturması.

9. Tam Açıklama Kavramı: Mali tabloların bu tablodan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.

10.  İhtiyatlılık Kavramı : Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği riskleri göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavram gereği olarak işletmeler muhtemel giderleri ve zararları için karlık ayırırlar. Muhtemel gelir ve karlar için ise herhangi bir muhasebe
işlemi yapmazlar.

11.  Önemlilik Kavramı : Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi önemine göre mali tablolarda yer alması gereğini ifade eder.

12.  Özün Önceliği Kavramı : İşlemlerim muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gerektiğini ifade eder.

Bir cevap yazın