Twitter akışını sitenize ekleyin

Twitter’da artık “akışı” web sitenize ekleyebilirsiniz. Yeni gelen bu özellik sayesinde herhangi bir kullanıcının zaman akışını (paylaştıklarını), herhangi bir kullanıcının favori listesini, kullanıcı listelerini ve herhangi bir arama sonuçlarını (örneğin #vsback) sitenize ekleyebilirsiniz.

Öncelikle, sağ üstteki simgeden “Ayarlar” bölümüne girin.
Ardından sol taraftaki sekmelerden “Bileşenler” yazısına tıklayın ve son olarak açılan ekranda sağ üstteki “Yeni oluştur” butonuna tıklayın.

Zaman akışı kaynağını seçip “Bileşen oluştur” butonuna tıkladıktan sonra size web sitenize eklemeniz için kod verecek.

Oluşturduğunuz bileşenleri daha sonra yine “Bileşenler” bölümünden düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Bileşeni ekledikten sonra web sitesi üzerinden (Twitter’a girmeden) yanıtlama, retweet gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter’ın sunduğu bu yeni özellik bir hayli güzel ve birçok web site sahibi tarafından kullanılacak gibi gözüküyor.

Stres

Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki.

Stres; fizyolojik ve psikolojik olmak üzere ikiye ayrılabilir. Fizyolojik stres sadece HPA aksı üzerinden etki gösterirken, psikolojik stres varlığında bu aksa limbik sistem de –özellikle hipokampus ve amigdala- dahil olmaktadır.

Stres maruziyetin artması; katekolaminler, adrenalin, noradrenalin ve adrenal glukokortikoitlerin sempatoadrenal salınımını artırarak katabolizmayı artırmaktadır. Bunun sonucunda lipolizi ve glikoz reservlerinin mobilizasyonunu artırır. Bu olay, enerji substratlarının dağılımını ve kullanılabilirliğini artırmada rol oynamaktadır. Davranışsal, otonom, immün ve endokrin sistemlerle ilişkili nöronlarda bulunan CRF, memelilerde öğrenme ve duygulanımla ilgili nöronal yapılarda bol miktarda bulunmakta, memelilerde stres yanıtında önemli bir rol oynamaktadır.

HPA aksı kompleks geribildirim mekanizmalarına sahip nöroendokrin bir yolaktır. Bu yolağın, stres maruziyeti sonucu artan aktivitesi hipotalamik corticotropin-releasing hormone (CRH)’ın salınımı ile ilgilidir. Strese tekrar maruz kalma, hipotalamus-pituitary-adrenal (HPA) aksında stres yanıtını düzenleyen önemli bir alandan salınan CRF; hipatalamo-hipofizer portal sistemde taşınarak ön hipofiz bezine ulaşmaktadır. Burada anterior lobun proopiomelanocortin (POMC) üreten hücreleri –POMC öncülünün bir son maddesi olan ACTH’ı üretmek için- eşzamanlı olarak aktive olur. Dolaşımdaki ACTH adrenal kortekse vardığında, steroidogeneze ve plazma glikokortikoit miktarının artmasına neden olmaktadır

AOL Sosyoloji 2 Ders Notları

Kültür ve Toplumsal Kuramlar

Kültür

A. Kültürü Anlamı

Bir toplumun ortaklaşa meydana getirdiği, benimsediği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi değerlerin tümüdür. İnsanların yaptığı aletler, kullandığı araçlar kültürün maddi boyutunu; gelenek, görenek, eğitim, din gibi unsurlar ise kültürün manevi boyutunu oluşturur. Kültürün bu “maddi” ve “manevi” öğeleri arasında karşılıklı etkileşim vardır. Birinde meydana gelen bir değişme diğerini de etkiler. Kültürün maddi öğeleri, manevi öğelerine oranla daha hızlı değişirler.

Kültürün Özellikleri
•   Kültürü toplum üretir.
•   Kültür duygu, düşünce ve hayat tarzıdır.
•   Toplumdan topluma ve zamanla değişir.
•   Kültür kuşaktan kuşağa aktarılır.
•   Kültürün taşıyıcısı dildir.
•   Kültür birleştirici ve bütünleştiricidir.
•   Kültür öğrenme ile kazanılır.
•   Kuşaktan kuşağa aktarılarak devam eder.

B. kültürün İşlevleri
Kültür, toplumun tarihsel süreç içerisinde sahip olduğu tüm değerlerin insandan insana aktarılarak yaşatılmasını sağlar. Ayrıca bu aktarım sırasındaki eğitimle bireyin sosyalleşmesine de katkıda bulunur. Ortak bir kültür etrafında birleşen bir toplum, çok daha iyi bir dayanışma ortaya koyacaktır. Yani kültürün birleştirici ve bütünleştirici bir yönü vardır.

C-   Kültürün Kazanılması 
İnsan doğumuyla zaten belli bir toplumun içerisinde bulunur. Bu şekilde bu toplumun üyesidir de aynı zamanda. Bulunduğu toplumun kültürünü ilk olarak sadece ailesinden, sonra buna ek olarak arkadaşlarından ve okulundan, daha ileriki dönemlerde de iş ortamından kazanır. Kültürü kazanma, bulunulan toplumun değer yargılarını ve genel kabullerini benimsemesidir. Buna “kültürlenme (kültüre katılma)” denir. Bu toplum kültürünün tüm öğelerini kazanıncaya kadar geçen bir “sosyalleşme” sürecidir. Bu süreç ile birlikte toplumuyla benzer özellikler kazanmanın yanı sıra kişilik oluşumunda da olgunlaşmayı sağlar.

D Kültürel Süreçler
•   Kültürlenme: İnsanın kendi toplumunun kültürünü almasıdır.
•   Kültürleşme: Kişinin başka bir kültürle etkileşim halinde olarak o kültürden etkilenmesidir.
•   Kültür Şoku: Bir kültürden başka bir kültüre geçen bireyin yeni kültür karşısında yaşadığı bunalımdır.
•   Kültürel Yozlaşma: Bir kültürün eskimiş ve artık işlevsizleşmiş kısımlarının gereksiz yere korunmaya devam edilmesiyle oluşan değer boşluğudur.
•   Kültürel Çözülme: Normalde bir kültürü oluşturacak maddi ve manevi öğelerin bir toplumda bir araya gelememesidir.

UNİTE 1 – 2. KONUToplumsal Kurumlar

A. Toplumsal Kurumun Anlamı
Toplumun temel ve önemli bir ihtiyacını gidermek amacıyla bir araya gelmiş, örgütlenmiş, bütünleşmiş insanların tüm inançlar, kurallar, simgeler, kalıp davranışlar, değer ve normlar bütünüdür. Başka bir ifade ile kurum; toplumda yaşayan bireylerin ihtiyaçlarından doğan toplumsal yapının ve değerlerin korunması için zorunlu, bazı yönlerden sürekli, bazı yönlerden ise geçici kurallar bütünüdür.
Kurumlar kuruluşlardan farklıdır. Kuruluş somut, kurum ise soyuttur. Aynı amaca yönelik çok sayıda kuruluş bir isim altında toplanarak kurumları oluşturur. Örneğin okul, parlamento, hastane, adliye, cami birer kuruluştur. Oysa bunların işlevi olan eğitim, din, siyaset ve ekonomi ise birer kurumdur.
Bütün toplumlarda beş temel kurum vardır:
1.   Aile kurumu
2.   Ekonomi kurumu
3.   Siyaset kurumu
4.   Din kurumu
5.   Eğitim kurumu

B. Toplumsal Kurumun Özellikleri
•   Bir toplum içinde belli bir ihtiyacı gidermek için vardırlar.
•   Toplumsal ihtiyaçlardan doğmuşlardır.
•   Aynı kurum, toplumlar arasında ve bir toplumda zamanla biçim ve işlev değişikliğine uğrayabilir.
•   Bir toplumsal kurumdaki değişme, diğer kurumlarda da değişmeye yol açar.
•   Yeni ihtiyaçlar, yeni kurumları ortaya çıkarır.
•   İşlevini tümüyle yitiren, toplum içerisinde hiçbir ihtiyacı karşılayamayan kurumlar ortadan kalkar
•   Toplumsal kurumların değişme hızları birbirleriyle aynı değildir. Herhangi bir kurum çok hızlı değişirken bir başkası daha yavaş değişebilir.

C. Kültür – Toplumsal Kurum İlişkisi
Toplumun değerler bütünü olarak kültür, insanların nasıl davranacaklarını ve hangi temel de bir araya geleceklerini belirler. Toplumsal kurumlar ise kültürün taşıyıcıları konumundadır. Topluma yeni katılacak olan birey kültürü toplumsal kurumlarda kazanır. Bunun yanında topluma zaten üye olmuş bireylerinde toplum normlarından ve değer yargılarından uzaklaşması engellenir.

D. Kültür – Toplumsal Kurumların Çeşitliliği
Toplum yaşamı için vazgeçilmez durumda olan temel özelliklerin her biri karşımıza birer toplumsal kurum olarak çıkar. Bunlar: aile, din, ekonomi, siyaset, hukuk…

UNİTE 1 – 3. KONUTemel Kurum Olarak Aile

A. Ailenin Anlamı
Aile, toplumun en küçük temel kurumudur. Dolayısıyla kişinin toplum değerleriyle ilk karşılaşması ailede olur. Kişi ilk olarak bulunduğu ailede sosyalleşmeye başlar. Aile, kan veya akrabalık bağıyla birbirine bağlı olan, aralarında toplumca belirlenmiş hak ve ödevler olan bireylerin oluşturduğu bir kurumdur. Aile, bütün toplumlarda evrensel olarak bulunur. Ailenin üyelerinin birbirleriyle ilişki biçimi tarihsel süreç içinde çeşitli değişimler geçirmiştir. Ailenin bu değişiminde etkili olan önemli faktörlerden biri de toplumdaki “üretim ilişkileri” olmuştur.

Bu değişimi sırasıyla şöyle özetleyebiliriz:

    Aile Çeşidi               Üretim İlişkisi           Ailedeki Otorite 
I. Anaerkil Aile     Toplayıcılık ve Avcılık               Anne
II. Ataerkil Aile           Yerleşik Tarım                   Baba
III. Çekirdek Aile       Sanayi ve Hizmet             Anne+Baba

a.   Aile ve Akrabalık
Aile sadece anne, baba ve çocuklardan oluşmaz. Bunun yanında kan bağıyla aile üyelerine bağlı bulunan diğer insanlar da geniş anlamda aileyi (sülaleyi) oluşturur. Temel olan çekirdek aileye eklenmeler ilk olarak doğrudan kan bağıyla (teyze, hala, dayı, amca) sonradan da dış evlenmelerle  (enişte, yenge) olur. Toplumsal ilişki biçimlerine göre bu kan bağı daha da uzaklara götürülebilir. Tüm bu kişiler akrabalık ilişkisini oluşturmaktadır. Akrabalık, bireyin sosyalleşmesinde ikinci adımı sağlar.

b.   Ailenin Temel İşlevleri
•   Neslin devamını sağlama
•   Çocuğu sosyalleştirme
•   Bireyin psikolojik ihtiyacını karşılama
•   Üretim ve tüketim birimi olma
•   Bireylere kimlik ve kişilik kazandırma

Evlilik Türleri
İnsanların aile oluşturmak için bir araya gelmeleri evlilik ile olmaktadır. Ancak evlilik biçimleri de toplumdan topluma ve bir toplumda zaman içerisinde değişim gösterebilmektedir. Bunlar:

Eş Sayısına Göre
a. Monogami (Tek Eşlilik): Kadın veya erkeğin tek bir kişi ile yaptığı evliliktir.

b. Poligami (Çok Eşlilik): Kadın veya erkeğin aynı zamanda birden fazla kişiyle yaptığı evliliktir. Poligami, şu şekilde ikiye ayrılır;
– Polijini   : Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi.
– Poliandri   : Kadının birden fazla erkekle evlenmesi.

Eş Seçimine Göre
a. Endogami (İçten Evlilik): Evlenenin, eşini kendi akraba ya da kabilesinden seçmesidir. Genellikle tarıma dayalı toplumlarda, sahip olunan toprağın çeyizliklerle dağılmasını önlemek için yapılmaktadır.

b. Egzogami (Dıştan Evlilik): Ait olunan aile veya kabilenin dışından evlenmedir. Kaynakların yetersiz olduğu ya da geçim sıkıntısının olduğu toplumlarda ortaya çıkmıştır. Ailenin veya kabile üyelerinin diğer aile veya kabilelerle birleşmesini sağlayarak yeni kaynaklar yaratmak amacıyla yapılmıştır. Özellikle günümüzde tıp alanındaki ilerlemelerle bu biçimdeki evliliğin olumlu sonuçları ortaya çıkınca modern toplumlarda teşvik edilmiştir.

Oturma Yerine Göre
a. Matrilokal (Ana çevresi): Evlenen erkeğin, kadının aile çevresine katılması ve onlarla aynı mekanda yaşaması (iç güveyilik). Anaerkil toplumlarda genellikle veya ataerkil toplumlarda ancak kadının aile çevresinde yetişkin erkek birey yoksa görülür.

b. Patrilokal (Baba çevresi): Evlenen kadının erkeğin ailesine katılması ve onlarla aynı mekanda yaşaması. Ataerkil toplumlarda genellikle veya anaerkil toplumlarda ancak erkeğin aile çevresinde yetişkin kadın birey yoksa görülür.

c. Bilokal (İki yerlilik): Hem kadının hem de erkeğin ailesinin yanında evliliği sürdürme. Göçebe toplumlarda görülür. Eşlere yeni bir çadır kurulmaz.

d. Neo-lokal (Ev Açma): Evlenen çiftin bağımsız yeni bir evde oturmaları. Modern toplumlarda görülür. Özellikle çalışma koşulları aileden farklı bir şehirde yaşamayı dayattığı için yaygınlaşmıştır.

Dul Eşlerin Evlenmelerine Göre
a. Levirat: Eşi ölen kadının, kocasının evli veya bekar kardeşlerinden biri ile evlenmesi.

b. Sorarat: Eşi ölen erkeğin, bekar baldızlarından biri ile evlenmesi.

Aile Türleri
Toplumlarda görülen aile biçimleri, ailelerin kapsadığı birey sayısına ve ailede egemen olan cinsiyete göre ikiye ayrılır. Bunlar:

Bireyin Sayısına Göre
a. Geniş Aile: İkiden fazla kuşağın bir arada ve aynı mekanda yaşadığı   ailedir.   Genellikle   geleneksel toplumlarda bulunur. Otorite babada ya da evin en büyük erkeğindedir.

b. Çekirdek Aile: Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan bir ailedir. Modern toplumların yaygın aile biçimidir. Otorite eşler arasında paylaşılmıştır.

Otoriteye Göre
a. Anaerkil Aile (Maderşahi) Aile: Anne hukuku ve otoritesinin egemen olduğu ailedir. Hem ailede, hem de toplumda egemen konumda  bulunan  kadındır. Ailenin genel yaşam biçimini belirleyen kadın ve kadının yaşama biçimidir. Bazı  ilkel toplumlarda görülür.

b. Ataerkil (Pederşahi) Aile: Baba otoritesi ve hukukunun egemen olduğu ailedir. Hem ailede, hem de toplumda egemen konumda bulunan erkektir. Aile, erkeğin yaşama biçimine göre biçimlenir. Tarım toplumlarında yaygın aile biçimidir

Boşanma ve Sonuçları
Aileyi oluşturan anne ve babanın birlikte yaşayamayacaklarına karar vermesiyle yasal yollarla birbirinden ayrılmalarına boşanma denir. Tarih içerisinde bazı toplumlarda boşanma tümüyle yasaklanmış, bazılarında ancak ağır şartlar altında izin verilmiştir. Bu uygulamaların temel nedeni aile kurumunun korunmasıdır. Oysa günümüz modern toplumlarında temel öğe birey olduğu için boşanmalarda geniş bir esneklik tanınmaktadır.

Boşanma Nedenleri Şöyle Sıralanabilir
•   Eşlerden herhangi birinin bir başka kişiyle zinası (yasak ilişki kurması).
•   Eşlerin uzun bir zamandır zaten birbirlerinden ayrı yaşıyor olmaları.
•   Eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde şiddetli geçimsizlik.
•   Eşlerden herhangi birinin kötü alışkanlıkları.
•   Aile içerisinde eşlerden birinin diğerine uyguladığı fiziksel şiddet.
•   Akıl sağlığı bozukluğu.

UNİTE 1 – 4. KONUDin

1-   Sosyolojik Açıdan Din
İnsanların doğa içerisinde anlamadıkları ve karşısında aciz kaldıkları olayları doğaüstü, yüce ve mistik nitelikli bazı güçlerle açıklamaya çalışmalarıdır.
Tarih içerisinde çeşitli toplumlarda çok farklı din biçimleri ortaya çıkmıştır. Ancak yine de dinlerin kaynaklarında yatan temel nedenler, din inancının insanlara vermiş olduğu iç rahatlık, güven ve engellenemeyecek olaylar (hastalık, sakatlık ve ölüm gibi durumlar) karşısında gönül huzuru vermesidir.
Bir bilim dalı olarak sosyoloji, dini verdiği bilgilerle ya da buyruklarıyla araştırarak asla yargılamaz. Sosyolojinin yaptığı şey, dinin toplum yaşamındaki yerini belirlemeye çalışmaktır.

Dinlerin ilkel dönemlerden günümüze kadar geçen sürede ortaya çıkış biçimleri ve geçirdiği evreler şöyle sıralanabilir:
•   Totemizm (Totemcilik)
•   Natürizm (Doğa güçlerine tapınma)
•   Politeizm (Çok tanrılı din)
•   Monoteizm (Tek tanrılı din)

2-   Dinin Temel İşlevleri
•   Güvenlik ve düzen sağlama.
•   Toplumsal kontrolü kolaylaştırma.
•   Toplumdaki bireylerin birbirleriyle dayanışmasını kuvvetlendirme.
•   Toplumsal ahlakı oluşturma ve yaygınlaştırma.

3-   Din ve Laiklik
Laiklik temel anlamıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve birbirlerine müdahale etmesinin önlenmesidir. Bu yönüyle laiklik, dine karşı olmak değildir. Aksine inanç sahibinin baskı altında kalmasının önlenmesidir. Demokrasi: eşitlik ve özgürlüğü savunduğu için, lâik olmak demokratik toplumlar için vazgeçilmezdir.

UNİTE 1 – 5. KONUEkonomi

1-   Ekonominin Anlamı
İnsanlar yaşamları boyunca bir çok şeye gereksinim duyarlar. Bu gereksinimlerinin büyük bir kısmını doğadan elde ederler. İnsan, doğadan ihtiyaçlarını karşılarken elinde oldukça sınırlı miktarda doğa aracı vardır.
Yaşamlarını devam ettirmek isteyen insanların doğayı emek harcayarak dönüştürme ve ihtiyaçlarını karşılama sırasında gösterdikleri faaliyetler ekonominin alanına girer. Ekonomi, insanın bu faaliyetlerinden en çok verimi almasının yollarını araştırır. İnsanın doğayı dönüştürme faaliyetinden ortaya “ekonomik mal” çıkar.

Ekonomik Olarak Mal:İnsanın her türlü gereksinimlerini karşılayan maddi unsurlara denir.
Ekonomi içerisinde mallar, üretiminde kullanılan emeğe göre ikiye ayrılırlar:

I.   Serbest Mallar:
Hiçbir emek veya çaba harcanmayan, doğada zaten hazır halde bulunan mallardır. Serbest mallar, coğrafi mekana, iklimsel özelliklere bağlı olarak bölgeler ve mevsimler arasında değişikliğe uğrar. Örneğin: hava, su, ağaç… gibi.

II.   Ekonomik Mallar:
Üretilmesinde veya elde edilmesinde belli bir emek ve masraf harcanmış olan, ancak çaba karşılığında elde edilebilecek mallardır.

Ekonomik mallar da kendi içlerinde kullanılışlarına göre ikiye ayrılır:

a. Üretim Malı: İnsanların ihtiyaçlarını dolaylı olarak karşılayan mallardır. Üretim malları, doğrudan tüketilemezler; ancak bu mallarla insanın doğrudan tüketebileceği mallar üretilebilir. Örneğin: ekmek pişirmek için kullanılan odun, taş fırın ocağı, ekmek hamurunun hazırlandığı ekmek teknesi…

b. Tüketim Malı: İnsan ihtiyaçlarını doğrudan gideren mallardır. İnsan tüketim mallarını doğrudan tüketebilir. Örneğin: ekmek, meyve…
Tüketim malları, insanın onlardan sağladığı faydanın süresine göre ikiye ayrılır:

•   Dayanıklı Mallar: Faydası bir ya da birkaç kez kullanmakla bitmeyen, uzun süreli kullanılan mallardır: araba, buzdolabı…
•   Dayanıksız Mallar: Bir ya da birkaç kez kullanmakla faydası biten mallardır: ekmek, süt…

Hizmet:
İnsanlar, sadece ekonomik olarak mala ihtiyaç duymazlar. Bunun yanında hizmete de ihtiyaç duyarlar. Hizmet, bir insanın yapabileceği her işe denir. Hizmet içerisinde en önemli alanlar: sağlık, eğitim, konaklama, eğlence ve ulaştırmadır.

UNİTE 1 – 6. KONUSiyaset

1-   Siyasetin Anlamı
Siyaset, bir yönetme yoludur. Siyasetle, insanlar kendi yaşamlarını, yöneticiler bir kurumu  ve hükümetler bir devleti yönetebilirler. Siyaset, bir ülkedeki yönetimi meydana getiren en alt tabakadan en üst tabakaya kadar tüm kademeleri, kurumları ve kuralları ifade eder.

Devlet:
Bir ülke üzerinde, insanların yönetimini amaçlayan yazılı kurallarla belirlenmiş, hukuksal bir kurumdur. Bir devletin meydana gelebilmesi için, sınırları belli bir toprak parçası, belli sayıda insan ve sağlam bir otoritenin olması gerekir.

Devletin Temel Özellikleri:
•   İnsanlar üzerinde bulunan en üstün otoritedir.
•   Kapsamı açısından insan topluluklarının oluşturduğu en geniş kurumdur.
•   Devletin yönetebilmek için yetkisini yine halktan aldığı zor kullanma yetkisi vardır.
•   Devlet, diğer bütün kurumları içine alan bir “üst kurum”dur.
•   Devlete giriş ve çıkışlar (üyelik) bireyin iradesinin dışındadır.

Devlet Şekilleri
Devletler, iç yapılarına, uyguladıkları ekonomik modele ve kendilerini belirleyici temel niteliklerine bağlı olarak üç farklı gruba ayrılırlar.

Bunlar:
I. İç Yapılarına Göre
a. Üniter (Tekçi) Devlet: Siyasal iktidarın tek bir kaynağa dayandığı tek meclisi, tek tip kanunu bulunan devletlerdir. Örnek: Türkiye, Fransa, İtalya…

b. Federal Devlet: Kendi içinde bağımsız ve farklı hukuk kurallarına sahip, birden fazla federe devletin oluşturduğu devlettir. İç işlerinde serbest, dış işlerinde federal devletin çatısı altında ortak hareket ederler. Örnek: Almanya, ABD…

II. Ekonomik Yapılarına Göre
a. Sosyalist Devlet: Üretim araçları devletin elindedir. Kolektif çalışma ve toplumsal dayanışma vardır. Merkezden planlı ve ihtiyaç ölçüsünde üretim yapılır.

b. Kapitalist Devlet: Üretim araçları özel mülkiyet sayesinde kişilerin elindedir. Ekonomiyi ve üretimi büyük firmaların faaliyetleri yönlendirir.

III. Niteliklerine Göre
a. Sosyal Devlet: Toplumsal refahı, toplum içinde eşit bir biçimde dağıtmayı hedefleyen devlettir. Sosyal devlet ilkesine sahip toplumlar, gelir dağılımını adil ve eşit biçimde yapmaya ve sınıflar arası uçurumları en aza indirilmeye çalışır.

b. Liberal (Özgürlükçü) Devlet: Adalet, savunma ve güvenliğin dışında tüm faaliyetlerin toplumsal kesimlere bırakıldığı devlettir. Devletin temel amacı insanların özgürlüğünü maksimum düzeyde tutmaktır.

c. Laik Devlet: Din ve devlet işlerinin birbirinden   tamamen   bağımsız   olarak yürütüldüğü devlettir. Din işleri devlet dışında farklı organlarca idare edilir. Devlet din işlerine karışmaz. Kişilerin din ve vicdan özgürlükleri ise devletin güvencesi altındadır.

d. Teokratik Devlet: Dini kurallara  göre yönetilen ve yöneticileri din adamları içerisinden seçilen devlettir. Tüm kurallar dine dayanır. Yöneticiler din adamı zümresinden gelir.

e. Hukuk Devleti: Devletin kurum, kuruluş ve faaliyetlerinin tamamen hukukça belirlendiği devlettir. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Hiçbir kişi veya kurumun ayrıcalığı yoktur. Yasama, yürütme ve yargı ayrı ellerde toplanmıştır. Buna “güçler ayrılığı” ilkesi denir. Böylelikle kanunların üstüne çıkmayı amaçlayan herhangi bir gücü diğer güçler engellerler.

f. Demokratik Devlet: Yönetenlerin halk tarafından seçildiği, böylelikle çoğulculuğu amaçlayan devlettir. Özgür düşünce ve düşüncenin özgür ifadesi, demokratik devletin temelinde yatar. Halk, devlet karşısında eşittir. Demokrasinin gelişmesini sağlayan üç temel faktör vardır.

Bunlar:
•   Ekonomik Gelişme: Sanayi devriminden sonra toplumsal refahın artması, merkezi krallıkların yıkılmasını ve kişi haklarını gözeten devletlerin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır.

•   Morfolojik Gelişme: Nüfusun artması ve şehirlerin büyümesi insan faaliyetlerini arttırmış, hareketli bir düşünce ortamı ortaya çıkarmıştır.

•   Düşünce Akımları: Savunulan görüş ne olursa olsun, düşünce akımlarının gelişimi özgür düşüncenin ve dolayısıyla demokrasinin gelişimini sağlamıştır.

2-   Siyasetin Temel Kavramları
•   Hükümet: Devlette eksiksiz bir çalışma yapılabilmesi için üç büyük güç (yasama, yürütme, yargı) bulunmaktadır. Hükümet, bu güçlerden “yürütme” gücünü kullanan organdır. Yürütme, yasalara göre yapılır.

•   Meclis (Parlamento): Üç büyük güçten “yasama” gücünü kullanan organdır. Seçilmiş insanlardan oluşan parlamento, demokratik devletlerde halk tarafından seçilir.

•   Siyasi Partiler: Meclis içerisinde birbirleriyle benzer siyasi düşüncedeki insanların oluşturdukları, belli bir programa dayalı ve hükümet kurarak programlarını uygulamayı amaçlayan gruplardır. Demokrasinin özgür, çok sesli düşünce ortamı için önemlidirler.

•   Seçim: Halkın mecliste kendi düşüncelerini savunmaları için kendileriyle benzer siyasi düşüncedeki insanları seçerek kendilerine vekil tayin ettikleri oy verme işlemi.

UNİTE 2Toplumsal Değişme
UNİTE 2 – 1. KONUToplumsal Değişm

Bir toplumdaki toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya da varlık biçiminden başka durum ya da biçime geçişe “toplumsal değişme” denir. Toplumsal değişme nedeni insanlığın bilgi ve deneyim birikiminin artması olabildiği gibi, savaşlar veya doğal felaketlerden sonra yaşanan bir yıkım da olabilir.
Her toplumsal değişme, belirli bir zaman diliminde somut, fiziksel ve kültürel bir çerçevede birtakım insanlar arasında geçer. Değişme bir süreçtir. Değişmenin yönü ilerleme olduğu gibi gerileme de olabilir.
Değişme bir durumdan daha iyi bir duruma geçiş biçiminde ise “ilerleme”, birden fazla yönde olursa “gelişme” olur.

1 – Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar
a.   Evrim

Toplum yapısında meydana gelen yavaş, sürekli ve ileri dönük değişmelerdir. Evrim, toplumdaki kurum ve ilişkilerde boşluğa yol açmaz. Bir kurum ya da ilişki değişirken alternatifi de oluşur. Evrimde aşamalı bir değişim modeli vardır. Böylelikle toplumsal değişiklik büyük boyutlu krizlere neden olmaz. Örneğin: Türkiye’de modern toplumun gelişimi sanki hiç yokmuş gibi görünse de geride bıraktığımız 20 yıla baktığımızda değişim daha iyi anlaşılır.
Ancak evrimsel değişimin eski toplum yapısındaki öğeleri tam anlamıyla değiştiremediği yolunda eleştiriler de vardır.

b.   Devrim (İnkılâp)
Bir toplumda birikmiş olan değişim isteğinin bir anda ortaya çıkarak varolan tüm toplumsal kurumları ve ilişki biçimlerini kökünden değişmesine neden olan toplumsal değişim biçimidir. Devrimde sıçramalı bir değişim modeli vardır. Bu şekilde eleştirilen eski yapı tümüyle değişmiş olur. Örneğin: Cumhuriyet Devrimi, Bolşevik Devrimi…
Ancak plansız bir devrim sürecinin toplumu felakete sürükleyebileceği yolunda eleştiriler de vardır.

2-   Toplumsal Değişmeyi Açıklayan Yaklaşımlar

Toplumların geçirmiş oldukları değişimi açıklamak için, geçmiş tarih süreci incelenir. Ancak bu inceleme üç faklı tarih sürecinde yapılır. Bunlar:

a.   Büyük Boy Kuramlar: Çok uzun tarih dönemlerini inceleyerek toplumsal değişimi açıklamaya çalışırlar. Örneğin: Ortaçağ, İlkçağ gibi çağların ya da uygarlıkların incelenmesini kapsayan araştırmalar.

b.   Orta Boy Kuramlar: Yaklaşık olarak 30 – 50 yıllık bir tarih dönemini ele alarak toplumsal değişimi açıklamaya çalışırlar. Örneğin: Türkiye’de planlı ekonominin 30 yılı, Cumhuriyetin son 50 yılı gibi araştırmalar.

c.   Küçük Boy Kuramlar: Çok kısa vadede meydana gelmiş toplumsal değişimleri incelerler. Örneğin: Türkiye’ye renkli televizyonun girişi, 8 yıllık zorunlu eğitime geçiş gibi araştırmalar.

3-   Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

a.   Fiziksel Çevre
Toplumun yaşadığı bölgedeki tüm yer üstü ve yer altı kaynakları ve bölgenin iklime dayalı özellikleri toplumun yaşam biçimini etkiler. Özellikle doğada meydana gelen deprem, sel, salgın hastalıklar çevre ile nüfus arasındaki dengeyi bozar, toplumsal yaşam biçimini belirler. Örneğin: 17 Ağustos Depreminin ardından Türkiye’de yerleşim birimlerine yaklaşımın değişmesi.

b.   Bilim ve Teknoloji
Makineleşme, iletişim araçlarındaki gelişmeler, ulaşım olanaklarının artması, gibi faktörler insan ve toplum yaşamını büyük ölçüde değiştirebilir. Teknolojinin en önemli görevi insanın doğayı denetlemesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla insan yaşamını kolaylaştırıcı araçlar sağlarken bu araçların kullanımı, kendisine özgü biçim ve kuralları beraberinde getirir. Örneğin: Sanayi Devrimi, matbaanın icadı…

c.   Kültür
Toplumdaki bireylerin tutum ve davranışları, düşüncelerinde meydana gelen farklılaşmalar toplumsal değişmeye yol açar. Örneğin: toplumsal hoşgörünün artmasıyla birlikte Türkler ve Yunanlılar arasındaki birbirlerine düşmanca yaklaşımlarının azalması.

d.   Demografi (Nüfus Hareketleri)
Nüfusun çokluğu, azlığı, yapısının nitelikleri (yaş, cinsiyet, eğitim), iç ve dış göçler, kentleşme gibi faktörler toplumsal değişmeyi etkiler. Örneğin: Türkiye’nin doğusundaki şehirlerden batısındaki şehirlere doğru olan göçler sonucunda, batıdaki şehirlerde ucuz işgücünün artması ve buradaki ticaretin gelişmesi, doğudaki şehirlerde işgücü yetersizliği nedeniyle ekonomik durgunluğun başlaması.

e.   Ekonomi
İnsanlar arasındaki ilişki biçimlerini belirleyen önemli faktörlerden birisi de ekonomidir. Gerek ülke içerisinde, gerekse de ülke dışında gelişen ekonomik değişimler, bu değişimlerin etki ettiği toplumlardaki yapı ve kurumları da değiştirir. Örneğin: II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan kıtlık sırasında Türkiye’de gıda maddelerinin ancak karne ile temin edilmesi.

4-   Toplumsal Değişme Tipleri

a.   Serbest Toplumsal Değişmeler
Kültürler arası etkileşimde, kültürlerin herhangi bir baskı olmaksızın birbirlerini etkilemesidir. Ekonomik, kültürel vb. alanlarda toplumlar arasında yapılan anlaşmalar, alışverişler buna iyi bir örnektir.

b.   Müdahale Yoluyla Toplumsal Değişmeler
Topluma belirli bir etki mekanizması tarafından yön vermek suretiyle yapılan değişimlerdir. Planlanmış bir çerçeve içerisinde olur. İki biçimde yapılmaktadır. Bunlar:

•   Demokratik Planlı Değişme: Toplumsal değişme sürecine akılcı yoldan yön verilir. Eğitim araç olarak kullanılır. Kitle iletişim araçlarından yararlanılır. Bireylerde istenilen yönde bilgi, davranış değişikliğine yol açabilir.

•   Baskı Yoluyla Değiştirme: Davranış ve bilgi değişikliği zorla oluşturulur. Özgürlükler kısıtlanır. Sonrasında, toplumda içe dönük insan sayısı artar. Kişilikli, kendine güvenen insan sayısı azalır.

Toplumsal Gelişmeyi Kolaylaştıran Faktörler:

•   Toplumun kanı ve inançlarıyla çatışmayan, onlarla uyumlu yeni öğeler toplumda hızlı benimsenir.
•   Ekonomik yönden kalkınmış, yapısal sorunlarını çözümlemiş toplumlarda değişme daha çabuk olur.
•   Başka toplumlarla kurulacak sıkı ve sürekli ilişkiler topluma farklı düşüncelerin girmesini sağlayacağı için değişimi hızlandırır.
•   Bir toplumda çocuklar gençlere, gençler de yaşlılara oranla değişmeyi daha çabuk benimserler.
•   Savaş, güç, işgal gibi dış etmenlerin yoğun olması.

Toplumsal Gelişmenin Meydana Getirdiği Sorunlar:

Toplumlar canlı birer organizma gibi sürekli değişirler. Ancak yaşadıkları değişme hızı toplumdan topluma değişiklik gösterir. Geleneksel toplumlar daha yavaş, endüstriyel toplumlar daha hızlı bir değişebilir. Değişmeyen hiçbir toplum yoktur. Değişme bazı toplumsal sorunlara çözüm getirirken, bazen de birtakım sorunları beraberinde getirir. Hızlı değişmelerde ancak toplumun tüm öğelerinde bir uyum varsa sorunsuz bir değişim söz konusudur.
Toplumsal kurumlar, gelenekler, örfler ve hatta bireyler değişen bir toplumda, değişmelere direnç gösterebilirler. Sonuçta kurumların işleyememesi, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılamaması, bireylerden beklenen rollerin yerine getirilmemesi, kurallara uymama gibi sorunlar ortaya çıkar. Böylece toplumsal değişme süreci, hem toplumun varlığını koruma, hem de bu varlığı tehlikeye düşürme yönünde etkiler yapabilmektedir. Ancak değişmenin kaçınılmaz, sürekli ve gerekli bir süreç olduğu da bilinmelidir.

Sanayi Öncesi Toplumlarda Sanayileşme İle Meydana Gelen Önemli Bazı Değişmeler:
•   Tüketim için üretimin yerini, pazar için üretim alır.
•   Ticaretle, küçük işletmelerin yerini büyük işletmeler alır.
•   El zanaatları giderek yok olurken yerini büyük çapta üretim yapan makinelere dayalı üretim alır.
•   Ulaşım ve iletişim olanakları gelişir.
•   Kırsal kesimden kentlere hızlı göç yaşanır.
•   Dinsel eğitimin yerini laik eğitim alır.
•   Baskıcı siyasal yapılar, demokratik yapıya dönüşür.
•   Aile yapısı ataerkil aileden, yoğun olarak çekirdek aileye dönüşür.
•   Yüz yüze birincil ilişkilerin yerini ikincil ilişkiler alır.
•   Uluslararası ekonomik ve kültürel ilişkiler artar.

UNİTE 2 – 2. KONUToplumsal Gelişmenin Unsurları

1-   Ekonomik Büyüme
Bir ülkedeki bir yıl boyunca yapılan ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir miktarının ülkede yaşayan tüm insanların sayısına bölünmesi, kişi başına düşen milli geliri gösterir. Milli gelirin artması o toplumdaki ekonomik refahın göstergesidir. Ekonomik refah, beraberinde toplumsal refahı getirir. Toplum yaşamında refah seviyesinin artması sayesinde girişimciler ellerindeki birikimi yatırıma dönüştürür. Böylelikle daha fazla işgücüne ihtiyaç duyulur. İşgücüne ihtiyacın artması ücretleri iyileştirir. Bununla birlikte üretim artar ve dış ticaret gelişir. Böylesi bir tablo ekonominin büyümesi demektir.

2-   Orta Tabaka Genişlemesi
Sanayileşmiş ülkelerde orta tabakada bulunan insanların sayısı oldukça fazladır. Bunun temel nedeni, sanayileşmiş ülkelerin vergi politikasının kişilerin kazançları ölçüsünde değişmesidir. Bu şekilde ülke bir yandan zenginleşirken bir yandan da orta tabakadaki insanların sayısını arttırmış olur.

3-   Toplumsal Bütünleşme
Bir toplumu oluşturan tüm unsurların (gruplar, kurumlar ve sınıflar) arasındaki bütünleşme oranı, o toplumun gelişmişliğini gösteren önemli bir unsurdur. Sınıflar arasında ancak uçurum yoksa bir bütünleşme sağlanabilir. Bu nedenle gelişmemiş toplumlarda, gelişmiş toplumlarda yaşanan bütünleşmeye rastlanmaz.

Toplumsal Çözülme:
Bir toplumda maddi ve manevi kültür elemanlarının birbirleri arasında dengesizlik oluşmasına toplumsal çözülme denir. Toplum yaşamını düzenleyen normlar (kurallar), insanlar arasındaki ilişkileri düzenler ve sağlıklı bir toplum yapısının korunmasını sağlar. Ancak insanların toplum normlarından sapmalar göstermeye başlaması toplumsal çözülmenin göstergesidir.
Toplumsal çözülmenin en önemli nedenleri; iş bölümü yetersizliği, insanların örgütlenmesi önünde engeller olması, toplumun demokratik kurumlarının zayıflaması ve milli birlik bilincinin zayıflaması olarak gösterilebilir.

UNİTE 2 – 3. KONUNufüs ve Kentleşme

1-   Nüfus
Bir ülkede yaşayan bireylerin tümünün oluşturduğu kitleye kısaca nüfus denir. Nüfus hareketlerini, yapısını, hacmini ve niteliklerini inceleyen bilime “demografya” denir. Bir ülkede nüfus yapısı ile kalkınma arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.

2-   Nüfus ile İlgili Temel Kavramlar

•   Nüfus Hacmi: Bir ülkedeki nüfusun sayısal ifadesidir. Nüfusu sayısal olarak büyük olan ülkelerde, nüfus hacmi de yüksek olur.

•   Nüfus Yoğunluğu: Bir ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısıdır. Toprağa oranla nüfusu az olan ülkelerde nüfus yoğunluğu az olur.

•   Nüfus Hareketleri: Nüfus hacmindeki değişikliklere denir. Modern toplumlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de göçtür. Modernleşme sürecine giren toplumlarda ekonomik ve kültürel yaşamın dinamikleri şehirlerde yoğunlaştığı için köyden kentlere büyük göçler yaşanmıştır ve hala yaşanmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerdeki kentleşme, nüfus hareketlerine bağlı olarak gelişirken, gelişmiş toplumlarda ekonomik gelişmeye bağlı olarak gerçekleşir.

Köyden Kente Göçün Nedenleri
•   Tarıma teknolojinin girmesi.
•   Sağlık hizmetlerindeki iyileşme ve nüfus artışı.
•   İşsizlik.
•   Kentlerin ekonomik ve kültürel olarak çekiciliği.

Köyden Kente Göçün Sonuçları
•   Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme söz konusudur.
•   Çekirdek aile sayısı artmıştır.
•   Sağlık, eğitim, alt yapı sorunları ortaya çıkmıştır.
•   Ekonomi ve sanayi canlanmış, ulusal gelirler artmıştır.

SAMSUNG GT-I9060 ROOT YAPMA

SAMSUNG GT-I9060 ROOT YAPMA

Bu cihazı iRoot programı ile de başarıyla rootladık.Tüm işlemleri anlattık.
Yazılım yüklemeye geçmeden önce sizde iRoot ile kolay root yöntemini deneyebilirsiniz.
Root işlemi ile telefonunzda super kullanıcı moduna geçersiniz.
Samsung gt-i9060 Galaxy Grand Neo cihazınızı rootladığınızda telefona yüklenecek olan Supersu uygulaması ile diğer uygulamaların donanım ve yazılım erişim izinlerini kontrol edebilirsiniz.
Root işlemi telefonu garanti kapsamı dışına çıkaracaktır.
Eğer garantili bir telefonunuz varsa bunu göz önünde bulundurun.
Daha sonra cihazınız arızalandığında yetkili servis telefon rootlanmış diyip tamirini yapmayabilir.
Telefonunuzdan herhangi bir veri,bilgi silinmeyecektir ama yine de önemli bilgilerinizin yedeğini almayı unutmayın.
Ayrıca batarya şarj seviyesini %50‘nin üzerinde tutmaya çalışın.
Bu model için CWM root seçeneği mevcut değil bu yüzden cihaza yeniden yazılım yükleyerek rootlama yapacağız.
Telefon sürücülerinin otomatik olarak yüklenebilmesi için bilgisayarınızdaKies programının kurulu olması gerekmektedir.
Kies yoksa lütfen buradan indirip kurun.
Kurulumdan sonra bilgisayarınızı mutlaka yeniden başlatın.
Kies açmayın, sadece kurulu olması yeterlidir.
İhtiyacınız olan dosyalar:
1: Odin downloader
2: GenNxt_PreRooted_GT-I9060_BalliBoxer
Her iki dosyayı da indirip winrar veya winzip ile bir klasöre çıkarın.
Telefonu kapatın.
Telefon kapalıyken ses kısma + home(orta tuş) + güç tuşlarına beraber basıp basılı tutun.
Ekrana Samsung logosu gelince güç tuşunu bırakıp diğer tuşlara basmaya devam edin.
Biraz sonra ekrana ingilizce yazılar gelecek.
Tuşları bırakıp bir kere ses açma tuşuna basın.
Bu işlem telefonu Download Mode‘una alacaktır.
Sorun Yaşayanlar gt-i9060 Download moda nasıl alınır buraya bakabilir.
Telefonu download modundayken usb kablosu ile bilgisayara bağlayın.
Sürücülerin yüklenmesini sağlayın.

Odin programını açın.
Telefon sürücüleri başarılı şekilde yüklenmiş ve bilgisayar ile bağlantı kurulmuşsa programın ID:COM kutucuğunda bağlanılan com port numarası gözükür.
PDA butonuna tıklayıp indirmiş olduğunuz GenNxt_PreRooted_GT-I9060_BalliBoxer.tar.md5 dosyasını seçin.
Start butonu aktifleştiğinde yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna tıklayın.
Yükleme işlemi bilgisayarınızın hızına bağlı olarak 10 dakikayı bulabilir.
 İşlem bitene kadar bağlantıyı kesmeyin. İşlem bittiğinde telefon kendini yeniden başlatacaktır.
Ayrıca programın sol üst köşesinde PASS yazısı çıkacaktır.
Message kısmında setupconnection yazısını gördüyseniz işlem hiç başlamamış demektir.
Telefon bataryasını söküp geri takın ve baştan başlayın.
İşlem başarıyla bittiğinde telefon menüsünde Supersu uygulamasını göreceksiniz.
 Uygulama güncelleme isterse güncelleyin.
Yüklediğimiz bu rootlu yazılımda kısıtlı dil seçenekleri mevcuttur.
Eğer istediğiniz dil mevcut değilse Google Play Store’dan Morelocale 2uygualamasını indirip dil ekleyebilirsiniz.

İri göğüslü zayıf kadınlar

Hele bir de yüzü de güzel, 165-175 boy aralığındaysa, poposu da taş gibiyse, eğitimliyse, sokakta hanımefendi, mutfakta iyi bir aşçı, yatakta iyi bir fahişeyse tüm servetimi kendisiyle paylaşabileceğim kadındır:) gelsin çocuklarımın annesi olsun. başımın tacı olsun, mecnun olayım leylam, romeo olayım julietim olsun..

en sevdiğim kadın klasmanıdır açık ara, hele ki et yemeyi seviyorlarsa ve biraz sporla alakaları varsa o göğüsler yıllar boyu sıkı ve sert olarak kalır. tadından yenmez. türkiye’de çok nadir rastlanan bi kombinasyon

Korumalı: Ömer Moğultay

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Ece Belen Atrek

Ece Belen Atrek, 1986 doğumlu haber spikeri. Güzelliği ile dikkat çeken bir isim. Bekar.

Ece Belen Atrek (d. 1 Temmuz 1986), Türk haber spikeri. 1986 yılında İstanbul‘da doğdu, aslen Manisalıdır.

Ece Belen bir dönem Star tv’de ana haber sunuculuğu ve Star’ın sabah programı ‘Bugün’ün sunuculuğunu yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 2011 yılında mezun oldu. Bir erkek kardeşi var..

Euro Star ve Star Ana Haber sunuculuğu da yapan, Ece Belen Atrek 20 Ekim Pazartesi 2014’den bu yana Star’ın sabah kuşağı programı Bugün’nün sunuculuğunu yapıyor.

Bugünün yayın saati 07.00 – 08.30 arası. Program; spor, aktüalite, kültür sanat, magazin ve moda dünyasında yaşanan ilgi çekici gelişmelere yer veriyor. Bunun yanında hava ile trafiğin durumu, son dakika gelişmeleri, önemli olayların yıldönümleri ve sosyal medyanın gündemi de Bugün’de olacak.

Özel Yaşamı


Ece Belen Atrek’in, ismindeki Belen ikinci ismi değil, kızlık soyadıdır. Babası Tuncay Belen kalemkar’dır.

2012 yılının Ağustos ayında Tufan Atrek ile evlendi.

İlaç sektöründe finans müdürü olarak görev yapan Tufan Atrek ile 26 yaşında evlenmiştir.

2015 yılındaki bir röportajdan

28 yaşındayım ve iki yıl önce evlendim. Eşim Tufan benim en büyük destekçim ve hayatta en büyük şansım. Çünkü bu iş çok büyük fedakârlık istiyor.

Yılbaşında ve bayramlarda çok çalışırız. Bunları kabul etti ve benim en büyük destekçim oldu. ‘Sen bu işte mutluysan ben her türlü senin yanında olurum’ dedi. Hâlâ da öyle. Mesela sabah haberlerine geçtiğimden beri gece saat 04.00’te evden çıkan bir karısı var. Yayından önce ve sonra arar. Her zaman en sıkı takipçimdir.

Sosyal medya


 

Ece’nin yalnızca twitter ve instagram hesapları var. Bildiğim kadarıyla Facebook hesabı yok.

Instagram’da genellikle televizyon stüdyosunda çektiği resimleri paylaşır programı başlamadan önce ve twitter üzerinden o gün ne konuda insanların kendisiyle iletişime geçebileceğini söyler bu genellikle bir hashtag şeklinde olur.

Uzmanlık Alanları:


  • MSU Mezunlar Derneği Çizim Kursu.
  • Micro işlem photoshop, illustrator, freehand kursu.
  • Dialog Spikerlik ve Habercilik kursu.

Eğitim


  1. Özel Mimar Sinan Lisesi (1995 – 2004)
  2. Yıldız Teknik Üniversitesi (2004 – 2011)

Diğer Onur ve Ödüller


  1. Zirve Dergisi Resim Yarışması’nda Türkiye 2.liği
  2. Sabancı Müzesi Resim Yarışması’nda Mansiyon Ödülü.
  3. İGÜ Medya ödülü: En iyi sabah programı kategorisinde “Bugün” ile.

..

/p/BGvbnmSwtGu/