Topic

Okullar ve Eğitim

A collection of 23 issues

Girişimcilik notlarım

* Halkla ilişkilerin planlanması ve yürütülmesi hedef kitlelerin anlaşılmasına bağlıdır (Tench, Yeomans, 2006: 235). * Günümüzde teknolojik gelişmeler her geçen gün yaşamı daha çok kolaylaştırmaktadır ve insanlarda buna meyillidir . Amaç ve ana fikir; zamanı korumak, çözümler üretmek, teknolojiksel ürünleri yönetmek ve birleştirmektir. * Unutmak yanlışları tekrarlatması bakımından sakıncalıdır. * Akıllı eleman kimdir, neresinden akıllı
5 min read

Patrimonyal bürokrasi ve Rasyonel bürokrasi

Weber, “patrimonyal” ve “rasyonel” olmak üzere iki tip bürokrasiden söz etmiştir. Patrimonyal bürokrasi, sözleşme esasına göre atanan görevlilere değil de hür olmayan memurlara dayanmaktadır. Bu bürokrasi biçimi, kölelik sisteminin yaygın olduğu dönemlerdeki idari örgütleri anlatır. Bu örgütlerde irsi değerler ve statüler, kişisel ilişkiler, özel işlerle kamu hizmetlerinin birbirine karışması gibi
1 min read

Çatışmacı yaklaşım

Sosyal bilimlerde çatışmacı yaklaşım ve kuramlar, toplumdaki gruplar ve sınıflar arasındaki sosyal, siyasi ve maddi eşitsizlikler üzerine vurgu yaparak mevcut sosyopolitik sistemi eleştirirler. Çatışmacılar, özellikle sınıflar arasındaki güç mücadelesi ve birbirine tarihsel olarak karşıt olan hâkim ideolojiler üzerinde dururlar. Bu çalışmaları güncel “barış ve çatışma çözümleme” (peace and conşic resolution)
1 min read

Bürokrasi Siyaset İlişkisinde Bürokrasinin Güç Kaynakları

Bürokrasi, siyasal sistem tarafından alınan kararları uygulama ve kamu hizmetlerini yerine getirmekle görevli kurumların örgütlenme şekli olarak kabul edildiği için bürokrasi ile çevresindeki diğer sistemler arasında karşılıklı girdi alışverişi bulunmakta ve bu ilişkinin boyutları ve niteliği ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir (Dursun, 2012:321). Her ne kadar Woodrow Wilson “İdarenin İncelenmesi”
8 min read

Son Yıllarda Bürokrasinin Güç Kaybetmesine Yol Açan Gelişmeler

Siyasetin bürokrasiyi kontrol altına almaya, bürokrasinin yönetsel sistemde ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermeye ve kamu yönetimini iyileştirmeye yönelik çabalar bir bakıma bürokrasinin siyaset karşısında zayıflamasına yol açmaktadır. Bürokrasinin olumsuzluklarının giderildiği iyi işleyen devlet yapıları, etkin devlet kavramı ile ifade edilmektedir. Saygılıoğlu ve Arı (2003:143-147), etkin devletin unsurları arasında, devletin daha
13 min read

Pazarlama anlayışının geçmişten günümüze değişim süreci

Pazarlama anlayışının geçmişten günümüze değişim süreci özetle aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir; Birinci dönem: Ürün odaklı pazarlama anlayışı 1900’lü yılların başında 1930’lara kadar süren bir dönemi kapsamaktadır. Odak noktası üretimdir. “Ne üretirsem satarım” düşüncesinin ve uygulamasının egemen olduğu bu dönemdir ve fordizm ile özdeşleşmektedir. İkinci dönem: Satış odaklı pazarlama 1930’
1 min read

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe