Kategoriler
Nedir
🔥 3 görüntülenme

Yiyecek içecek sektörünü etkileyen faktörler

Rekabetin Artması: Sektörde yoğun bir rekabet ortamının olması işletmelerin belirli bir pazara yönelmelerine neden olmaktadır. Rekabetin daha da yoğunlaşmasının beklendiği piyasada, işletmeler müşterilerine yakın olmak ve onların istek-ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak zorunda kalmaktadırlar.

Hizmet Kalitesinin Ön Plana Çıkması: Aynı sektörde bulunan işletmelerin benzer mönüleri birbirlerine yakın fiyattan sunmaları rekabetin bir sonucu olarak ortaya çıktığı için bu aşamada hizmet kalitesinin düzeyi işletme satışlarında doğrudan etkili hale gelmektedir.

Hizmete Verilen Değer: Müşteri profilinin giderek değişmesi eğitim düzeyi yüksek daha bilinçli müşterilere hitap edilmesiyle birlikte müşteriler satın aldıkları hizmette maksimum özen ve dikkat göstermekte böylece verdikleri paranın karşılığını en iyi şekilde almak istemektedirler.

Teknoloji: Teknolojide yaşanan gelişmeler de sektörü önemli ölçüde etkilemektedir. Son zamanlarda sektör otomasyon ve bilgisayarlı kontrol sistemleriyle önemli ölçüde gelişmiş, sipariş vermeden satın almaya, mönü analizlerinden stok kontrolüne, gelir kontrolünden içecek dağıtımına kadar birçok bilgisayar kontrollü cihazlar sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Son nokta ise internet üzerinden yapılan sanal satışlardır.

Yönetimin Yeniden Yapılanması: Sektörde ara kademe yöneticilerinin sayıca azaltılması, çalışanların görev ve sorumluluklarını artırmıştır. Bu yüzden sektöre yeni girecek kişilerde daha fazla nitelik aranmaya başlanmış ve departmanlar arası iletişimin yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Sanitasyon: Yiyecek kaynaklı hastalıklara karşı müşterilerin daha duyarlı olması, sanitasyonun işletmeler tarafından daha fazla önemsenmesine sebep olmuştur. Gıda zehirlenmesi, işletmelerin günümüzde en çekindikleri konulardan biri olup bu sorunları çözmek içinde birçok kuruluştan danışmanlık alınmaktadır.

Globalleşme: Ülkeler arası ekonomik sınırların kalkmasıyla birlikte, sermayenin bir ülkeden diğer bir ülkeye kolayca geçebilmesi, şirketlerin basit bir şekilde el değiştirmesine şirket evliliklerine olanak vermektedir. Örneğin; geçtiğimiz yıllarda Burger King İngilizler tarafından satın alınırken, Amerikalılara ait Mc Donald’s Avrupa’nın en büyük fast food zincirleri durumuna gelmiştir.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.