Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?
Photo by Hunters Race / Unsplash

Tüketici hakem heyeti, son zamanlarda tüketici hukuku bağlamında sıklıkla duyduğumuz kavramlardan birisidir. Peki tüketici hakem heyeti ne demektir?

Tüketici hakem heyeti 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca; tüketici işlemlerinden kaynaklanan ve tüketici nezdinde doğabilecek olan uyuşmazlıklara çözüm üretmek amacıyla kurulmuş olan bir müessesedir. Kendi içerisinde il tüketici hakem heyeti ve ilçe tüketici hakem heyeti olarak ikiye ayrılır. Başkanlığını ise illerde ticaret il müdürü, ilçelerde de kaymakam veya görevlendirebilecekleri bir memur yapar.

Heyet içerisinde bir başkan, dört üye ve bir de raportör vardır. Tüketici hakem heyetinin üyeleri; belediye, baro, esnaf ya da tacir ve tüketici örgütlerine mensup kimselerden oluşur.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru için 2021 Yılı Parasal Sınırlar Ne Kadar?

Bilhassa bazı davalarda parasal sınırlar bakımından tüketici hakem heyetine başvuru dava şartı olarak getirildiği için mahkemelerin iş yükünü azaltmak adına tüketici hakem heyetlerine başvuru son zamanlarda daha da önem kazanmıştır. Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmek için bazı parasal sınırlar öngörülmüştür. 2021 yılı için söz konusu sınırlar şöyledir:

  • Değeri 7.550 TL’nin altında olan uyuşmazlıklar bakımından İlçe Tüketici Hakem Heyetine,
  • Büyükşehir belediyelerinde ise değeri 7.550 TL ve 11.330 TL arasında olan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine,
  • Büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde değeri 11.330 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine,
  • Yine büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde değeri 7.550 TL ve 11.330 TL arasında olan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmak gerekir.

Belirtilen parasal sınırların üzerinde kalan bir uyuşmazlık varsa Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılamaz. Bu uyuşmazlıklar bakımından doğrudan dava yolu açıktır.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Tüketici; yaşadığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici işleminin yapılmış olduğu yerdeki tüketici hakem heyetine başvuru yapabilir. Tüketici hakem heyetinin kendisine gelen başvuruyu reddetme şansı yoktur, kabulle mükelleftir.

Bulunduğunuz ilçede tüketici hakem heyeti bulunmuyorsa, ilçe kaymakamlığına müracaat edebilirsiniz. Müracaatınız yetkisi genişletilmiş bir başka ilçe tüketici heyetinde görülmeye devam edecektir.

Başvuru elden yapılabileceği gibi posta veya e devlet yoluyla da yapılabilir. Elektronik ortamdan tüketici hakem heyetine yapılacak olan başvurunun mutlaka TÜBİS kanalı aracılığıyla yapılması gerekir. Bununla birlikte başvuru esnasında uyuşmazlığın neyden kaynaklandığını anlatan bir dilekçe ve bunu destekleyen delillerin de ek olarak birlikte verilmelidir.

Tüketici hakem heyetine yapılmış olan başvuru en geç 6 ay içerisinde heyet tarafından görüşülüp karara bağlanmak zorundadır. Heyet başvuru konusu uyuşmazlığın özelliklerini dikkate alarak en fazla 6 ay daha süreyi uzatma hakkına sahiptir. Daha fazla uzatamaz, karar vermesi gerekir. Heyet gerekli incelemeyi dosya üzerinden yapacaktır. Gerekli görülürse taraflar ve bilirkişiler de dinlenebilir.

Tüketici hakem heyetine yapmış olduğunuz başvurunun akıbetini e devlet üzerinden TÜBİS kanalı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz

Başvuru neticesinde aleyhe bir karar çıkmışsa, taraflar kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bulundukları yerdeki tüketici mahkemesine dilekçe vermek suretiyle itirazda bulunabilirler. Şayet bulundukları yerde tüketici mahkemesi yoksa, tüketici mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerine dilekçeyi vermeleri gerekir.  Mahkemeye yapılacak olan itiraz sırasında gider avansının yatırılması zorunludur.

Hakem heyetinin vermiş olduğu karara ilişkin olarak yapılan itirazda mahkemenin vereceği karar kesindir. Karar aleyhine kanun yoluna başvuru mümkün değildir.

Tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu kararlar tarafları bağlayıcı nitelik taşır. Yani tıpkı bir mahkeme kararı gibi ilam niteliğine haizdir. Heyetin vereceği kararla birlikte ilamlı takibe başvurulması dahi mümkündür.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay