Kategoriler
Din ve İnançlar

Vakıa suresi latin harfleri ile okunuşu

Vâkıa Sûresi’nin latin harfleri ile okunuşunu internette pek çok yerde bulabilirsiniz. Bunlar arasında farklar olduğunu da göreceksiniz. Ben eski bir kaynaktan aşağıdaki metni buldum. Abdulbasit Abdussamed’in vakıa suresini okuyuşunu aşağıdaki latin harfli okunuş ile karşılaştırdım ve doğru olduğunu gördüm.

(Eûzü billâhimine’ş-şeytânir-racîm)
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm”

(1) İzâ veka’ati’l-vâkı’ah (2) Leyse livak’atihâ kâzibeh (3) Hâfidatün râfi’ah (4) İzâ rücceti’l-ardu reccâ (5) Ve büsseti’l-cibâlü bessâ (6) Fekânet hebâen münbessâ (7) Ve küntüm ezvâcen selâseh (8) Feashâbü’l-meymeneti mâ ashâbül- meymeneh (9) Ve ashâbül-meş’emeti mâashâbül-meş’emeh (10) Vessâbikûn essâbikûn (11) Ülâike’l-mukarrebûn (12) Fî cennâtin naim (13) Sülletün mine’l-evvelîn (14) Ve kalîlün mine’l-âhırîn (15) ‘Alâ sürurin mevdûneh (16) Müttekiîne ‘aleyhâ mütekâbilîn (17) Yetûfü ‘aleyhim vildânün muhalledûn (18) Biekvâbin ve ebârîka ve ke’sin min meîn (19) Lâ yusaddaûne ‘anha ve lâ yünzifûn (20) Ve fâkihetin mimma yetehayyerûn (21) Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn (22) Ve hurün în (23) Keemsâli’l-lü’lüi’l-meknûn (24) Cezâen bimâ kânû ya’melûn (25) Lâ yesme’ûne fihâ lağven ve lâ tesîymen (26) İllâ kîlen selâmen selâmen (27) Ve ashâbü’l-yemîni mâ ashâbü’l-yemîn (28) Fî sidrin mahdûd (29) Ve talhın mendûd (30) Ve zıllin memdûd (31) Ve mâin meskûb (32) Ve fâkihetin kesîrah (33) Lâ maktû’atin ve lâ memnû’ah (34) Ve füruşin merfû’ah (35) İnnâ enşe’nahünne inşââ (36) Fece’alnâhünne ebkârâ (37) Uruben etrâbâ (38) Liashâbil-yemîn (39) Sülletün mine’l-evvelîn (40) ve sülletün minel-âhırîn (41) Ve ashabü’ş-şimâli mâ ashâbü’ş-şimâl (42) Fî semûmin ve hamîm (43) Ve zıllin min yehmum (44) Lâ bâridin ve lâ kerîm (45) İnnehüm kânû kable zâlike mütrefîn (46) Ve kânû yusırrûne ‘ale’l hınsi’l-‘azîm (47) Ve kanû yekûlûne eizâ mitnâ ve künnâ türâben ve ‘ızâmen einnâ lemebûsûn (48) Eve âbâüne’l-evvelûn (49) Kul inne’l-evvelîne ve’l-âhırîn (50) Lemecmû’ûne ilâ mîkati yevmin ma’lûm (51) Sümme inneküm eyyüheddâllûne’l-mükezzibûn (52) Le-âkilûne min şecerin min zakkûm (53) Femâliûne minhelbütûn (54) Feşâribûne ‘aleyhi minel’-hamîm (55) Feşâribûne şürbel’l-hîm (56) Hâzâ nüzülühüm yevmeddîn (57) Nahnü halaknâküm felevlâ tüsaddikûn (58) Efereeytüm mâ tümnûn (59) Eentüm tahlükûnehû em nahnü’l-hâlikûn (60) Nahnü kadderna beynekümülmevte ve mâ nahnü bimesbûkîn (61) ‘Alâ en nübeddile emsâleküm ve nünşieküm fî mâ lâ ta’lemûn (62) Ve lekad ‘alimtümün-neş’ete’l-ûlâ felevlâ tezekkerûn (63) Eferaeytüm mâ tahrüsûn (64) Eentüm tezre’ûnehû em nahnüzzâri’-ûn (65) Lev neşâu lece’alnâhü hutâmen fezaltüm tefekkehûn (66) İnnâ lemuğremûn (67) Bel nahnü mahrûmûn (68) Efereeytümülmâellezî teşrebûn (69) Eentüm enzeltümûhü minelmüzni em nahnü’l-münzilûn (70) Lev neşâü ce’alnâhü ücâcen felevlâ teşkürûn (71) Efereeytümün nâre’l-letî tûrûn (72) Eentüm enşe’tüm şeceretehâ em nahnülmünşiûn (73) Nahnü ce’alnâha tezkireten ve metâ’an li’l-mukvîn (74) Fesebbih bismi Rabbike’l-‘Azîm (75) Felâ uksimü bimevâkı’ ınnücûm (76) Ve innehû lekasemün lev ta’lemûne ‘azîm (77) İnnehû le-Kur’ânün Kerîm (78) Fî kitâbin meknûn (79) Lâ yemessühû illelmutahherûn (80) Tenzîlün min Rabbi’l-Âlemin (81) Efebihâzelhadîsi entüm müdhinûn (82) Ve tec’alûne rizkaküm enneküm tükezzibûn (83) Felevlâ izâ beleğati’l-hulkûm (84) Ve entüm hîneizin tenzurûn (85) Ve nahnü akrebu ileyhi minküm ve lâkin lâ tübsırûn (86) Felevlâ in küntüm ğayre medînîn (87) Terci’ûnehâ in küntüm sâdikîn (88) Fe-emmâ in kâne mine’l-mukarrebîn (89) Ferevhun ve reyhânün ve cennetü na’im (90) Ve emmâ in kâne min ashâbi’l-yemîn (91) Feselâmün leke min ashâbi’l-yemîn (92) Ve emmâ in kâne mine’l-mükezzibîneddâllîn (93) Fenüzülün min hamîm (94) Ve tasliyetü cahîm (95) İnne hâzâ lehüve hakku’l-yakîn (96) Fesebbih bismi Rabbike’l-‘Azîm.

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Bir cevap yazın