Laiklik, şeriata aykırıdır.

Laiklik, şeriata aykırıdır.
Photo by GR Stocks / Unsplash

Öncelikle şeriat nedir? Onun tanımı yapılsın:

Şeriat, Kur'an âyetleri ile  Hz. Muhammed'in (s.a.v) söz ve fiillerinden oluşan naslardan alimler sınıfının çıkarımları ile oluşturulan dini kanunlar toplamıdır. İslam'da ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili tüm kavram ve kuralları kapsar.

Laiklik ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Wikipedia laikliği şu şekilde tanımlar:

Laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde dinin veya dinsizliğin referans alınmamasını ve devletin din veya dinsizlik karşısında tarafsız ve tepkisiz olmasını savunan ilkedir.

Yukarıdaki iki tanımdan da anlaşılacağı üzere laiklik, şeriata aykırıdır. Zaten laiklik ile ilgili tanımda ki bir çelişki hemen göze çarpıyor. Din veya dinsizlik karşısında tarafsız olması çelişkinin ana nedenidir. Sanki dünyada dinsiz insan varmış gibi. Şuna bir açıklık getirelim kişi ya Allah'a tapar ya da uydurma bir puta.

Müslümanın ne kendisi ne de devleti laik olabilir. Ben şeriat istemiyorum diyen bir kişi Allah'ın kanunlarını reddetmiş demektir. Bir anlamda peygamber de istemiyorum demek ister çünkü peygamberin geliş amacı Allah'ın dinini yani onun varlığını ve koyduğu kanunları insanlara ve cinlere bildirmektir.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe