Reddi Miras Nedir?

Reddi Miras Nedir?
Photo by Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Reddi miras yani bir diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakanın ölmesi ile birlikte yasal veya atanmış olan mirasçıların, miras bırakanın her türlü alacak ve borçlarını, haklarını ve yükümlülüklerini reddetmesi demektir. Normal şartlar altında hukukumuzda kabul görmüş olan külli halefiyet ilkesi gereği, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın her türlü hak ve borcunu üstlenmiş olurlar. Mirasçıların, mirasçı sıfatını kazanması için herhangi bir hukuksal işlem yapmasına gerek yoktur. Kanun gereği mirasçılık sıfatı miras bırakanın ölümü ile birlikte kendiliğinden geçer. Tereke bir kül halinde bütün olarak mirasçılara geçer. Paylara ve parçalara bölünmüş şekilde değil. İşte kül halinde bırakılan mirasın reddedilmesi, mirasçılık sıfatının reddedilmesidir. Mirasın reddi bakımından çeşitli nedenler söz konusu olabilir. Örneğin tereke borca batık durumda olabilir. Yani murisin pasifleri aktiflerden daha fazladır, yüklü bir borcu vardır. Mirasçıları bu borcu ödemek istemedikleri için murisin aktifi ve pasifi bütün her şeyini reddedebilirler. Çeşitli manevi nedenler de elbette mirasın reddedilmesi bakımından söz konusu olabilir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Yasal veya atanmış mirasçıların, reddi miras talebinde bulunabilmesi için kanun koyucu bir süre belirlemiştir. Buna göre; murisin ölümünün öğrenildiği tarihten itibaren başlama üzere 3 ay içerisinde reddi miras talebinde bulunulabilir. Bu süre hak düşürücü süredir. Hakim tarafından resen göz önüne alınır. Dolayısıyla sürenin geçmesi halinde reddi miras istemi kabul görmez. Ancak ret süresinin geçmesi bakımından önemli ve geçerli bir neden varsa sulh hukuk hakimi ret süresinin uzatılmasına veya ilgililere yeni bir ret süresi tanınmasına karar verebilir.

Mirası reddetmek isteyen mirasçıların sulh hukuk mahkemesine süresi içerisinde kayıtsız ve şartsız olarak sözlü veya yazılı olarak bu istemlerini dile getirmeleri gerekir. Sulh hukuk hakimi, mirasçıların bu talebi üzerine bir tutanak tutar. Tarafların bu talebi hakim tarafından açılan mahkeme kütüğüne yazılır. Mirasçılar dilerse mirası reddettiklerine ilişkin mahkemeden açıklama niteliğinde bir belge de talep edebilirler.

Reddi Miras Yapılamayacak Haller Nelerdir?

  • Mirası sarih veya zımni olarak kabul eden mirasçı mirası reddedemez.
  • İlgililer herhangi bir önemli neden olmaksızın 3 aylık süreyi kaçırmışsa reddi miras talebinde bulunamaz.
  • Terekenin olağan yönetim niteliğine olmayan işleri ile ilgilenen ve bunları yapan mirasçı, reddi miras isteminde bulunamaz.
  • Terekenin herhangi bir malını gizleyen yahut terekeden kendisine herhangi bir şekilde mal edinen mirasçı mirası reddedemez.

Reddi Mirasın Sonuçları Nelerdir?

İlgililer usulüne uygun bir şekilde mirası reddetmişse o halde artık mirasçılık sıfatına haiz değillerdir. Buna göre mirası reddeden kişi, murisin geride bıraktığı hiçbir haktan yararlanamayacağı gibi hiçbir borçtan dolayı da sorumluluğu yoluna gidilemez. Artık muris ile hukuken aralarında bir bağ kalmamıştır.

Ancak reddi miras isteminde bulunulmuş olsa dahi, bazı durumlarda alacaklılar mirası reddeden mirasçılara da başvurabilirler. Buna göre;

Borçlarını ödeyemeyen murisin mirasını reddeden mirasçıları, murisin ölümünden beş yıl önceye kadar muristen almış oldukları ve mirasın paylaştırılması sırasında geri vermekle mükellef olacakları miktar ölçüsünde murisin alacaklılarına karşı sorumludur. Alacaklıların yasal olarak bu kişilere başvuru yolu açıktır. Ancak murisin olağan eğitim ve öğrenim giderleri bu yükümlülük dışındadır. Dolayısıyla harcanan olağan eğitim ve öğrenim giderleri mirası reddeden mirasçıdan talep edilemez.  Aynı şekilde adet gereği çeyiz için ödenen paranın da talep edilmesi mümkün değildir.

Bütün Mirasçılar Mirası Reddederse Ne Olur?

Yasal ve atanmış bütün mirasçılar tarafından reddolunan tereke sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiyenin tamamlanması ile birlikte arta kalan bir değer varsa bu değer mirasçılar sanki mirası reddetmemiş gibi mirasçılara pay edilir.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay