Neşe

Neşe

The Internet
53 posts
Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Tazminat Davası Nedir? Bir kimse uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle şayet maddi ve manevi bir zarar görmüşse, bunların karşılığı olarak haksız fiili işleyen taraf tarafından ödenmesi gereken karşılık, tazminat olarak adlandırılır. Şartları oluşmuşsa, kişinin adli mercilerce girişeceği hak arama serüveni için açması gereken dava, tazminat davasıdır.  Maddi ve manevi tazminat...

by Neşe
Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Çiftlerin ortak iradeleri ile süregelen bir evliliği sonlandırma istekleri anlaşmalı boşanma olarak anılır. Esasında hukuken anlaşmalı boşanma bir sözleşmedir. Evlilik sona erdiğinde ortaya çıkacak olan hususlar yani boşanmanın sonuçları hakkında çiftlerin bir konsensüs oluşturarak vardıkları sözleşmelerdir.  Buradaki en önemli konu müşterek çocuk var ise, velayetinin ne şekilde olacağıdır. Çiftlerin velayetin,...

by Neşe
Nafaka Nedir ve Türleri Nelerdir?

Nafaka Nedir ve Türleri Nelerdir?

Türk Medeni Hukuku’nda son zamanların en tartışmalı konularından birisi nafakadır. Bilhassa hukuk dünyasında süresiz nafakanın gerekliliğinin tartışıldığı şu günlerde nafakanın, türlerinin ve şartlarının neler olduğu hakkında bilgilenmekte sonsuz fayda vardır. Nafaka Nedir? Nafaka türlerine göre ödenmesi gereken kişinin ve nedenin çeşitlilik gösterdiği aile hukukundan doğan bir yükümlülük, ödenektir.  Nafakanın...

by Neşe
İhtiyati Tedbir Kararı Nedir?

İhtiyati Tedbir Kararı Nedir?

Ülkemizde yargının yükü gün geçtikçe çeşitli nedenlerle artmaktadır. Bu durum da davaların sonuçlanmasının ne yazık ki uzatmakta ve haklı tarafın hak kaybına uğramasına neden olabilmektedir. Bunun önüne bir nebze de olsa geçilebilmesi adına, şartları sağlandığında talep etmesi halinde davacının geçici koruma altına alınmasına ihtiyati tedbir adı verilmektedir. İhtiyati tedbir müessesi...

by Neşe
Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Alacaklının alacağına kavuşabilmesi adına hukuk düzeninin sınırları içerisinde başvurabileceği yollardan birisi, bilindiği üzere borçlunun mallarını borcu oranında haczetmektir.  Borçlunun borcunu aşan miktardaki mallarının haczedilmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra ekonomik bir değeri, vasfı olmayan mallar için haciz yoluna başvurulması da düşünülemez. Bunların dışında öyle mallar vardır ki kanun koyucu tarafından...

by Neşe
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Nelerdir?

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Nelerdir?

Kısa Süreli Hapis Cezası Nedir? Türk Ceza Hukukunda hapis cezaları üçe ayrılır: Müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası. Süreli hapis cezaları, hakkında hüküm bulunan kişinin özgürlüğünün bir süre kısıtlanmasını gerektiren türden yaptırımlardır. Süreli hapis cezaları şayet bir yıl veya bir yıldan kısa ise, bu cezalara...

by Neşe
Boşanmada Kusur Sayılabilecek Olan Haller Nelerdir?

Boşanmada Kusur Sayılabilecek Olan Haller Nelerdir?

Kusur her dava bakımından mahkemece takdir edilmesi gereken, her somut olay nezdinde değişen bir olgudur. Büyük oranda boşanma davalarında hangi tarafın kusurlu olduğu yönünde bir karar verilmesi gerekir. Bu nedenle yazımızda sizler için, Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarınca kusur olarak addedilen bazı halleri derledik. Bunlara geçmeden önce, kusur tayini ne için...

by Neşe
İşçi Bakımından İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Halleri Nelerdir?

İşçi Bakımından İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Halleri Nelerdir?

Taraflar aralarında belirsiz süreli bir iş akdi oluşturmuş olsa bile, bu durum tarafların sözleşme ile sonsuza kadar bağlı oldukları anlamına gelmez. Elbette çeşitli nedenlerle tarafların sözleşmeyi feshetme hakları vardır. İşte burada haklı neden kavramı önem kazanmaktadır. Çünkü sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi demek hangi taraf fesih iradesini ortaya koymuşsa o taraf...

by Neşe
You’ve successfully subscribed to VsBack-i
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 results for your search