Neşe

Neşe

📍 The Internet

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Çiftlerin ortak iradeleri ile süregelen bir evliliği sonlandırma istekleri anlaşmalı boşanma olarak anılır. Esasında hukuken anlaşmalı boşanma bir sözleşmedir. Evlilik sona erdiğinde ortaya çıkacak olan hususlar yani boşanmanın sonuçları hakkında çiftlerin bir konsensüs oluşturarak vardıkları sözleşmelerdir.  Buradaki en önemli konu müşterek çocuk var ise, velayetinin ne şekilde olacağıdır. Çiftlerin velayetin,
3 min read

Nafaka Nedir ve Türleri Nelerdir?

Türk Medeni Hukuku’nda son zamanların en tartışmalı konularından birisi nafakadır. Bilhassa hukuk dünyasında süresiz nafakanın gerekliliğinin tartışıldığı şu günlerde nafakanın, türlerinin ve şartlarının neler olduğu hakkında bilgilenmekte sonsuz fayda vardır. Nafaka Nedir? Nafaka türlerine göre ödenmesi gereken kişinin ve nedenin çeşitlilik gösterdiği aile hukukundan doğan bir yükümlülük, ödenektir.  Nafakanın
4 min read

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Alacaklının alacağına kavuşabilmesi adına hukuk düzeninin sınırları içerisinde başvurabileceği yollardan birisi, bilindiği üzere borçlunun mallarını borcu oranında haczetmektir.  Borçlunun borcunu aşan miktardaki mallarının haczedilmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra ekonomik bir değeri, vasfı olmayan mallar için haciz yoluna başvurulması da düşünülemez. Bunların dışında öyle mallar vardır ki kanun koyucu tarafından
5 min read

İşçi Bakımından İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Halleri Nelerdir?

Taraflar aralarında belirsiz süreli bir iş akdi oluşturmuş olsa bile, bu durum tarafların sözleşme ile sonsuza kadar bağlı oldukları anlamına gelmez. Elbette çeşitli nedenlerle tarafların sözleşmeyi feshetme hakları vardır. İşte burada haklı neden kavramı önem kazanmaktadır. Çünkü sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi demek hangi taraf fesih iradesini ortaya koymuşsa o taraf
6 min read

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe