Neşe

The Internet
Neşe
Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Devlet ve Politika

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Çiftlerin ortak iradeleri ile süregelen bir evliliği sonlandırma istekleri anlaşmalı boşanma olarak anılır. Esasında hukuken anlaşmalı boşanma bir sözleşmedir. Evlilik sona erdiğinde ortaya çıkacak olan hususlar yani boşanmanın sonuçları hakkında çiftlerin bir konsensüs oluşturarak vardıkları sözleşmelerdir.  Buradaki en önemli konu müşterek çocuk var ise, velayetinin ne şekilde olacağıdır. Çiftlerin velayetin,

By Neşe
Nafaka Nedir ve Türleri Nelerdir?

Devlet ve Politika

Nafaka Nedir ve Türleri Nelerdir?

Türk Medeni Hukuku’nda son zamanların en tartışmalı konularından birisi nafakadır. Bilhassa hukuk dünyasında süresiz nafakanın gerekliliğinin tartışıldığı şu günlerde nafakanın, türlerinin ve şartlarının neler olduğu hakkında bilgilenmekte sonsuz fayda vardır. Nafaka Nedir? Nafaka türlerine göre ödenmesi gereken kişinin ve nedenin çeşitlilik gösterdiği aile hukukundan doğan bir yükümlülük, ödenektir.  Nafakanın

By Neşe
Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Devlet ve Politika

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Alacaklının alacağına kavuşabilmesi adına hukuk düzeninin sınırları içerisinde başvurabileceği yollardan birisi, bilindiği üzere borçlunun mallarını borcu oranında haczetmektir.  Borçlunun borcunu aşan miktardaki mallarının haczedilmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra ekonomik bir değeri, vasfı olmayan mallar için haciz yoluna başvurulması da düşünülemez. Bunların dışında öyle mallar vardır ki kanun koyucu tarafından

By Neşe
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Nelerdir?

Devlet ve Politika

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Nelerdir?

Kısa Süreli Hapis Cezası Nedir? Türk Ceza Hukukunda hapis cezaları üçe ayrılır: Müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası. Süreli hapis cezaları, hakkında hüküm bulunan kişinin özgürlüğünün bir süre kısıtlanmasını gerektiren türden yaptırımlardır. Süreli hapis cezaları şayet bir yıl veya bir yıldan kısa ise, bu cezalara

By Neşe
İşçi Bakımından İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Halleri Nelerdir?

Devlet ve Politika

İşçi Bakımından İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Halleri Nelerdir?

Taraflar aralarında belirsiz süreli bir iş akdi oluşturmuş olsa bile, bu durum tarafların sözleşme ile sonsuza kadar bağlı oldukları anlamına gelmez. Elbette çeşitli nedenlerle tarafların sözleşmeyi feshetme hakları vardır. İşte burada haklı neden kavramı önem kazanmaktadır. Çünkü sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi demek hangi taraf fesih iradesini ortaya koymuşsa o taraf

By Neşe
Taahhüdü İhlal Suçu Nedir?

Devlet ve Politika

Taahhüdü İhlal Suçu Nedir?

Türk hukukunda esas olan kimsenin borcundan dolayı, özgürlüğünü sınırlandıran cezalarla tabi tutulmasıdır. Ancak istisna olarak bazı hallerde kişiler borcundan dolayı hapse girmesi mümkündür. Türk hukukunda bunun en bilinen örneği taahhüdü ihlal suçudur. Borçlunun çeşitli nedenlerden dolayı borcunu ödeyememesi, temerrüde düşmesi durumundan alacaklı devlet eli ile alacağını tahsil etmek adına çeşitli

By Neşe
Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kiracının Hakları Nelerdir?

Devlet ve Politika

Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesinin taraflarından birisi olan kiracı, Türk Hukukunda hukuken korunması gereken süje konumundadır. Dolayısıyla kanun hükümleri, haklar ve çıkarlar dengesini zedelemeyecek şekilde kiracıyı koruyucu bir mahiyet taşımaktadır. Peki son zamanlarda sık sık gündeme gelen kiralık ev sıkıntılarını bir yana bırakacak olursak, kiracının kiralayana yani ev sahibine karşı ileri sürebileceği hakları

By Neşe
İhtiyati Haciz Nedir?

Devlet ve Politika

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz , para alacağının söz konusu olduğu durumlarda alacaklının haklarını garanti altına almak adına borçlunun mallarına mahkemece önceden ve geçici olarak el konulmasıdır. İcra İflas Kanunu’nun 257-268. Maddeleri arasında ayrıntılı biçimde düzenlenen bu kurum, borçluya başlatılacak olan icra takibinin türlü nedenlerle sonuçsuz kalmasını engellemek amacıyla oluşturulmuştur. İhtiyati haciz kararının

By Neşe
Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Devlet ve Politika

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici hakem heyeti, son zamanlarda tüketici hukuku bağlamında sıklıkla duyduğumuz kavramlardan birisidir. Peki tüketici hakem heyeti ne demektir? Tüketici hakem heyeti 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca; tüketici işlemlerinden kaynaklanan ve tüketici nezdinde doğabilecek olan uyuşmazlıklara çözüm üretmek amacıyla kurulmuş olan bir müessesedir. Kendi içerisinde il tüketici hakem heyeti

By Neşe